Konkurs na IDIOM

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO NA ZILUSTROWANIE IDIOMU ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KL VII i VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ ŚREDNICH

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach.
Adresatami konkursu są uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych, wszystkich klas szkół średnich oraz placówek oświatowych i wychowawczych województwa śląskiego.
Uczestnicy dowolną techniką plastyczną ilustrują dowolny idiom angielski.
Prace prosimy przesyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
ul. Zarębskiego 2, Katowice 40- 854

Termin nadsyłania prac: 9 kwietnia 2021 r.

Jury oceniać będzie poprawność językową i kreatywność.
Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) wraz z klauzulami zgody i obowiązku informacyjnego.

Na odwrocie pracy prosimy zamieścić:

imię, nazwisko i wiek autora
adres szkoły, adres poczty elektronicznej i numer telefonu placówki
imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów

Decyzja jury jest ostateczna.
Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie www.mdkkatowice.pl.
Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z rozdaniem nagród, odbędzie się 28 kwietna (środa) 2021 r., o godz. 1300 w siedzibie placówki.
O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną.
Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

Informacji udziela: Izabela Sitko

ZAPRASZAMY!

Post Author: admin