ZARZĄDZENIE O FORMACH PRACY W MDK W OKRESIE OD 19.04.2021

ZARZĄDZENIE NR 13/04//2021 DYREKTORA ZSiP02 z dnia 19. kwietnia 2021r.

O FORMACH PRACY W MDK W OKRESIE OD 19.04.2021 DO 24.04.2021R. W PLACÓWCE

Dyrektor ZSiP02 na podstawie:

 • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910
  i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)
 • Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481, 1818 i 2197),

 • Rozporządzenie MEN z 12 sierpnia 2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku zapobieganiem,  przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Rozporządzenie MEN z dnia12 sierpnia  2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
 • Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia  2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach

 • Rozporządzenie MEiN z dnia 15 kwietnia 2021r.zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
 • Wytyczne MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1.09.2020 r.

 • Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – IV aktualizacja

 • Statutu ZSiP02, Statutu Młodzieżowego Domu Kultury oraz zebranych informacji o stopniu zagrożenia COVID-19 występującym w najbliższym środowisku zarządza co następuje:

§ 1

 1. Z dniem 19 kwietnia 2021r. w MDK w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przywraca się stacjonarną formę pracy na wszystkich zajęciach z wyjątkiem wymienionych w § 1 ust. 2
 2. Przedłuża się w MDK okres prowadzenia w formie zdalnej, od 19.04.2021r.
  do 24.04.2021r., następujących zajęć:
 • „ABC rytmiki”
 • sportowych w tym Karate
 • tanecznych
 1. Sposób organizacji zajęć stacjonarnych zostaje przywrócony zgodnie z planami, harmonogramami i zasadami obowiązującymi przed okresem nauczania zdalnego.

 2. Każdy z wychowanków MDK, uczestniczący w zajęciach, o których mowa w § 1 ust. 2 pracuje w formie zdalnej w sposób jaki został wypracowany wcześniej z nauczycielem przy uwzględnieniu jego możliwości wyposażenia w sprzęt komputerowy i dostęp do internetu (strona facebook, WhatsApp, Messenger, Teams).
 3. System nauczania zdalnego uwzględnia chętnych wychowanków MDK.

 4. Nauczyciele wszystkich zajęć niezwłocznie, tj. w dniu dzisiejszym (19.04.2021r.) przedstawiają (przypominają) swoim wychowankom sposoby i formy prowadzenia zajęć(np. praca stacjonarna lub zdalna) oraz zasady współpracy.

 5. Nauczyciele pracujący w formie zdalnej powiadamiają rodziców o zasadach współpracy zdalnej w czasie zagrożenia pandemią. Szczegółowe zasady współpracy z rodzicami określa „Strategia funkcjonowania szkoły w strefie czerwonej”

 6. Nauczyciele MDK prowadzący zajęcia w formie zdalnej są zobowiązani do przekazywania w każdy piątek raportu z pracy zdalnej za pomocą poczty elektronicznej, zaś po przywróceniu pracy stacjonarnej zobowiązani są do pisemnego uzupełnienia dzienników zajęć.

 7. Wszyscy nauczyciele są zobowiązani do przypomnienia swoim wychowankom obowiązujących dokumentów wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa,
  a w szczególności:
  1)
  Regulaminu bezpieczeństwa wewnętrznego dotyczącego organizacji lekcji i zajęć w trybie stacjonarnym w Zespole Szkól i Placówek nr 2 w Katowicach w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania placówki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
  2)
  Strategii Przygotowania i Zarządzania Placówką Oświatową w czasie obecnym i na wypadek wystąpienia pandemii COVID-19 w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach (Szkole Podstawowej nr 20 i Młodzieżowym Domu Kultury) w roku szkolnym 2020/2021

§ 2

 1. Formę trybu pracy w MDK w Zespole Szkół i Placówek nr 2 dyrektor placówki pisemnie uzgadnia z organem prowadzącym.

§ 3

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia bezzwłocznie po wydaniu przez dyrektora ZSiP02 zarządzenia informacje o formie pracy rodzicom i wychowankom drogą e-mailową, a w przypadku braku takiej możliwości drogą telefoniczną.


§ 4

Obowiązki nauczycieli MDK po przywróceniu stacjonarnej formy nauczania

W celu stworzenia spójnego systemu sprawnego przepływu informacji pomiędzy wychowankiem/rodzicem i placówką, w sytuacji powrotu do nauczania stacjonarnego, określa się zadania nauczycieli MDK w tym zakresie. Nauczyciele wdrażają wychowanków i rodziców w proces powrotu do trybu nauczania stacjonarnego i ściśle współpracują w tym zakresie z koordynatorem bezpieczeństwa oraz dyrektorem placówki.

Nauczyciel prowadzący zajęcia w MDK ma obowiązek:

 1. przekazać informację rodzicom oraz wychowankom o powrocie do nauczania stacjonarnego;

 2. przypomnieć podstawowe zasady obowiązujące podczas stacjonarnego nauczania;

 3. przekazać wychowankom na pierwszych zajęciach stacjonarnych informację o zasadach bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujących na terenie placówki i zobowiązuje wychowanków do ich przestrzegania;

 4. na bieżąco monitorować trudności wynikające z powrotu wychowanków do stacjonarnej formy ,

 5. na bieżąco monitorować liczbę zachorowań oraz frekwencję na swoich zajęciach, a niepokojące w tym zakresie informacje przekazywać dyrektorowi.

 6. nauczyciel przekazuje powyższe informacje dyrektorowi osobiście, drogą telefoniczną lub e-mailową,

 7. w przypadku sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa wynikających ze sytuacji w grupie , przekazać stosowne informacje dyrektorowi, a następnie podjąć działania mające na celu rozwiązanie problemu oraz monitorować sprawę aż do jej definitywnego zakończenia.

§ 5

Obowiązki i zasady dotyczące zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania COVID-19 obowiązujące na terenie placówki po przywróceniu stacjonarnego trybu nauki

Moment powrotu do placówki po odwieszeniu zajęć stacjonarnych jest momentem kluczowym – zwłaszcza w pierwszych dniach dyrektor, nauczyciele, pracownicy placówki oraz uczniowie /wychowankowie powinni skoncentrować uwagę na zasadach bezpieczeństwa, które muszą być bezwzględnie przestrzegane na terenie placówki

 1. Za bezpieczeństwo na terenie placówki w czasie epidemii odpowiedzialny jest dyrektor placówki.

 2. Po przywróceniu nauki stacjonarnej nauczyciele przekazują wychowankom informacje na temat przestrzegania podstawowych zasad higieny, w tym np. częstego mycia rąk z użyciem ciepłej wody i mydła oraz ochrony podczas kaszlu i kichania, zachowania dystansu społecznego;

 3. W placówce i na stronach internetowych placówki opublikowano w widocznym miejscu instrukcję dotyczącą mycia rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej;

 4. Dyrektor placówki ustala organizację pracy w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć niebezpieczeństwo zakażenia się wirusem.

 5. W placówce do odwołania nie organizuje się żadnych wycieczek krajowych i zagranicznych;

 6. Na terenie placówki bezwzględnie obowiązują zalecenia służb sanitarno-epidemiologicznych;

 7. Pracownicy placówki oraz osoby przebywające na jej terenie podporządkowują się i współdziałają ze wszystkimi służbami zaangażowanymi w zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19.

Wytyczne bezpieczeństwa sanitarnego obowiązujące na terenie placówki od dnia 1 września 2021r. w sytuacji powrotu do stacjonarnego trybu nauki:

 1. Każda osoba wchodząca na teren placówki powinna umyć a następnie zdezynfekować ręce;

 2. Na teren placówki może wejść tylko i wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów infekcji górnych dróg oddechowych – dotyczy to zwłaszcza wszystkich wychowanków i pracowników placówki;

 3. Na terenie placówki obowiązuje zachowanie co najmniej 1,5 metra dystansu społecznego;

 4. Na terenie placówki nie obowiązuje noszenie maseczek i rękawiczek ochronnych,;

 5. Wszystkie pomieszczenia, zwłaszcza sale lekcyjne, powinny być wietrzone co najmniej raz na godzinę;

 6. W rozkładzie zajęć dla wychowanków należy uwzględnić możliwość przebywania na świeżym powietrzu, także w czasie przerw między zajęciami;

 7. W sytuacji pojawienia się u któregoś z pracowników placówki objawów infekcji należy go natychmiast odizolować od innych osób oraz zmierzyć mu temperaturę;

 8. W sytuacji pojawienia się u któregoś z wychowanków objawów infekcji należy:

 1. natychmiast odizolować go od reszty osób;

 2. zmierzyć mu temperaturę;

 3. poinformować o zaistniałym fakcie dyrektora placówki oraz opiekunów prawnych wychowanka;

 4. w przypadku wychowanka niepełnoletniego zobowiązać opiekunów prawnych
  do jak najszybszego odebrania go z placówki;

 5. w przypadku wychowanka pełnoletniego odesłać go do domu;

 1. Szczegółowe wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Edukacji Narodowej znajdują się na stronie internetowej https://gis.gov.pl/wp-content/uploads/2020/08/Wytyczne_dla_szk%c3%b3%c5%82_i_plac%c3%b3wek_%e2%80%93_wrzesie%c5%84_2020-2-1.pdf

§ 6

Procedura szybkiego powiadamiania placówki o chorym wychowanku

W celu zapewnienia najwyższej ochrony i bezpieczeństwa przed COVID-19 wszystkim członkom społeczności szkolnej ustala się zasady komunikacji między rodzicami ucznia/wychowanka a placówką na wypadek wystąpienia u dziecka zarażenia COVID-19 lub objawów infekcji

  1. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki drogą telefoniczną o potwierdzonym zachorowaniu na COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek innego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  2. Rodzic/opiekun prawny natychmiast informuje dyrektora placówki o objęciu kwarantanną z powodu COVID-19 dziecka lub jakiegokolwiek członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

  3. Dyrektor placówki powierza nadzorowanie sytuacji zarażonego COVID-19 lub przebywającego na kwarantannie wychowanka lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym szkolnemu koordynatorowi bezpieczeństwa aż do zakończenia sprawy.

  4. Rodzic/opiekun prawny informuje dyrektora placówki o wyzdrowieniu lub o zakończeniu kwarantanny z powodu COVID-19 ucznia lub członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie.

  5. Rodzic/opiekun prawny ucznia/wychowanka, który zauważy u dziecka objawy infekcji, nie będące potwierdzonym przypadkiem zachorowania na COVID-19, powinien o tym fakcie niezwłocznie poinformować nauczyciela MDK na zajęcia którego dziecko uczęszcza, drogą mailową lub telefoniczną.

  6. Nauczyciel MDK przekazuje informację o wychowanku z objawami infekcji dyrektorowi i nadzoruje sytuację aż do momentu jego powrotu do całkowitego zdrowia.

  7. Wychowanek z objawami infekcji nie bierze udziału w zajęciach, pozostaje w domu.

  8. Rodzic/opiekun prawny informuje o wyzdrowieniu dziecka nauczyciela MDK poprzez telefonicznie.

  9. O fakcie wyzdrowienia nauczyciel MDK informuje dyrektora.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Beata Kalinowska – dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 2

 

Post Author: admin