Regulamin basenu

Basen jest otwarty codziennie w godzinach 10:00 – 18:00.

 

 

                          Prosimy o zapoznanie się z regulaminem basenu.

REGULAMIN 

 

1. Kąpielisko jest obiektem MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY W KATOWICACH.

2. Kąpielisko jest otwarte CODZIENNIE W GODZINACH 10.00-18.00

3. Wstęp na kąpielisko jest bezpłatny.

4. Dzieci od roku do 7 lat mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką dorosłych.

5. Zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu oraz sprzedaży, podawania, wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych na terenie kąpieliska.

6. Za przedmioty wartościowe kierownictwo kąpieliska nie ponosi odpowiedzialności.

7. Leżakowanie dozwolone jest na terenie kąpieliska z wyjątkiem płyty wokół basenu kąpielowego.

8. Osoby korzystające z kąpieli obowiązuje noszenie stroju kąpielowego w dowolnym kolorze oraz przed wejściem do wody umycie się pod natryskiem.

9. Ze względu na bezpieczeństwo osób kąpiących się zaleca się wzajemną obserwację a w miarę potrzeby udzielenie pomocy.

10. Ratownikami są osoby noszące ubiór w kolorze czerwonym z emblematem WOPR i czapkę ratownika.

11. Osoby korzystające z kąpieliska obowiązane są ściśle stosować się do zaleceń ratowników.

12. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska nie wolno:

a) przekraczać granicy strefy oznaczonej specjalnym napisem, jeżeli nie umieją pływać,
b) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, kiedy wywieszona jest flaga czerwona,
c) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska,
d) korzystać z kąpieli w stroju innym niż określony w ust.8,
e) zakłócać wypoczynku i kąpieli innych osób, a w szczególności:

     – zakłócać spokoju, popychać i wrzucać innych osób do wody,
– leżakować i biegać po pomoście,
– zaśmiecać i brudzić terenu kąpieliska.

13. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego regulaminu będą usuwane z terenu kąpieliska, niezależnie od ewentualnego skierowania na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.

14.Osoby niszczące i uszkadzające sprzęt wodny lub urządzenia kąpieliska ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

15. Parkowanie pojazdów mechanicznych w pobliżu kąpieliska dozwolone jest w miejscu przeznaczonym na ten cel, za osobną opłatą.

16.Skargi i wnioski należy zgłaszać kierownikowi kąpieliska; książka skarg i wniosków znajduje się w kasie kąpieliska.