III Rejonowy MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI Mój wiersz dla Św. Mikołaja

III Rejonowy MIĘDZYSZKOLNY KONKURS RECYTATORSKI

Mój wiersz dla Św. Mikołaja

Zapraszamy uczniów Państwa placówki do udziału

w

Rejonowym Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim

pt „Mój wiersz dla Św. Mikołaja”

I Organizatorzy konkursu

Zespół Szkół i Placówek nr 2 ul Zarębskiego 2, 40-864 Katowice

II Cele Konkursu

1. Krzewienie zamiłowania do literatury pięknej

2. Pielęgnowanie kultury słowa ojczystego

3. Rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji oraz przygotowanie do wystąpień publicznych

4. Rozwijanie talentu

5. Popularyzowanie twórczości dla dzieci

6. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

III REGULAMIN KONKURSU:

1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych w Katowicach

2. Uczestnicy wystąpią w dwóch kategoriach wiekowych

a. klasy I- III szkoły podstawowej

b. klasy IV- VI szkoły podstawowej

3. Konkurs odbędzie się w Zespole Szkół i Placówek nr 2 ul Zarębskiego 2 w Katowicach 08.12.2017 o godz. 9.00

4. Każda z placówek może zgłosić trójkę uczestników w każdej kategorii.

5. W zgłoszeniu proszę podać imię, nazwisko i wiek uczestnika, nazwisko opiekuna, a także tytuł prezentowanych utworów literackich.

6. Uczestnicy recytują swój ulubiony wiersz dla dzieci, czas prezentacji nie może przekroczyć 5 min

7.Zgłoszenie na konkurs jest równoznaczne z przyjęciem warunków regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie i publikowanie swoich danych osobowych dla celów związanych z realizacją konkursu zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r.

IV Termniny

1. Zgłoszenia należy przysłać na adres Zespół Szkół i Placówek nr 2 ul Zarębskiego 2, 40-864 Katowice z dopiskiem „ zgłoszenie na konkurs recytatorski” lub drogą elektroniczną na adres : konkursyzsip2@gmail.com do dnia 30.11.2017.

2. Koordynatorem konkursu jest Beata Chren, wszelkie pytania proszę kierować do koordynatora konkursu nr Tel. 605364424

2. Młodzieżowy Dom Kultury zastrzega sobie prawo przesunięcia terminu przesłuchań jeśli będzie nadmierna liczba zgłoszeń .

3. Przesłuchania odbędą się 08.12.2017 o godz. 09.00

V NAGRODY:

1. Laureaci otrzymują dyplomy i nagrody ufundowane przez organizatorów w

dniu przesłuchań.

2. O podziale nagród zadecyduje powołane jury.

3. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w dniu przesłuchań.

4. Nagrody nie podlegają zwrotowi lub wymianie

 

 

Karta zgłoszenia do udziału MIEJSKI MIĘDZYSZKOLNYM KONKURSIE RECYTATORSKI

Mój wiersz dla Św. Mikołaja

(prosimy wypełnić literami drukowanymi)

Imię i nazwisko recytatora(ki)……………………………………………………

Szkoła (adres telefon)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Klasa……………………………………………………………………………….

Numer telefonu recytatora lub rodzica…………………………………………….

 

Repertuar konkursowy

L.P.

Tytuł

Czas trwania

1.

2.

 

Opiekun……………………..

 

……………………………… …………………………………..

(pieczęć szkoły) (pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Post Author: Joanna Spera