Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu „JA-TY-MY OBYWATELE EUROPY” – REGULAMIN

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  PLASTYCZNY

z cyklu  JA – TY – MY  OBYWATELE EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA

VIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego, który w tym roku przebiega pod hasłem

„HISTORYCZNE SYMBOLE SŁOWIAŃSKIE”

ORGANIZATOR KONKURSU:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w Katowicach

UCZESTNICY:

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych.

CELE:

 • kształtowanie szacunku dla tradycji i umiejętności czerpania wartości z niej płynących,
 • wspieranie kreatywności i poczucia bycia spadkobiercami kultury słowiańskiej,
 • wprowadzenie w obszar dziedzictwa kultury słowiańskiej,
 • wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia.

MIEJSCE REALIZACJI:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w Katowicach, ul. Zarębskiego 2.

 

TEMAT: „Historyczne symbole słowiańskie w formie projektu medalionu”.

Projekt zakłada wprowadzenie młodzieży w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury, przestrzeni społecznej i obywatelskiej. W dzisiejszym świecie dorośli powinni rozwijać w młodym pokoleniu samodzielność myślenia niezbędną do twórczego odbioru i kreowania otaczającego świata. Samodzielność bowiem często pociąga za sobą większe zaangażowanie  i odpowiedzialność.

Punktem wyjścia jest wiedza na temat obrzędów ludowych, historycznych oraz kultury  i tradycji słowiańskich.

Celem jest refleksja nad historycznym znaczeniem symboli słowiańskich, a także jakie wartości możemy czerpać ze skarbca kultury i tradycji słowiańskich. Chcemy zwrócić uwagę na bogactwo płynące z przenikania tradycji poprzez różnorodną słowiańską symbolikę.

TECHNIKA: Technika wykonania projektu: rysunek lub malarstwo, format A4 .

ZASADY  UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac plastycznych wykonanych samodzielnie przez uczniów zgodnie z tematem.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 3. Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac.
 4. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał. nr. 2) wraz z klauzulami zgody i obowiązku informacyjnego.

Kartę zgłoszenia i zgodę rodziców należy nakleić na odwrocie pracy.

 1. Prace nie opisane nie zostaną zakwalifikowane.
 2. Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki lub przesłać na adres podany poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 06.2023 r. (z dopiskiem „Historyczne symbole słowiańskie”):

Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach w Zespole Szkół i Placówek nr 2

40-854 Katowice,  ul. Zarębskiego 2

 1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Nagrody będą przyznane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe:  7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat.
 1. Nagrody będą wręczone na wernisażu 19.06.2023r. o godz. 15:30
 2. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek (zgodnie z informacją podaną        w zał. nr 1). Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej mdkkatowice.pl.
 3. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy” oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 4. Placówka oświatowa przystępująca do projektu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym Regulaminie.
 5. Informacji szczegółowych udziela: Anita Sitek

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Ja – Ty – My  Obywatele Europy” pod hasłem: „Historyczne symbole słowiańskie” Katowice,  maj-czerwiec 2023 r.

Imię i nazwisko autora pracy plastycznej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy:  ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca:…………………………

Nazwa placówki, adres, telefon:……………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 11 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

Oświadczenie zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia i na nadesłanych pracach na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny z cyklu „Ja – Ty – MY Obywatele Europy” pod hasłem: „Historyczne symbole słowiańskie” w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej i facebooku placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji nadesłanych prac na terenie placówki, na stronie internetowej i facebooku placówki, radiu i prasie wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystanie nadesłanych prac do promocji konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) i przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2,40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 032-6061328
 3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2022/2023 – prace, karty zgłoszeń, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – wybrane prace, protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 7. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
 8. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………………………                             ………………………………..

 

Podpis rodzica                                                     Podpis nauczyciela

 

Pieczątka szkoły/placówki

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

w finale Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy” pod hasłem: „Historyczne symbole słowiańskie” który odbędzie się 19.06.2023 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 w Katowicach. Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo do zarejestrowanego materiału z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

………………………………………                                                    …………………………………………….

miejscowość, data                                                                   czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Oświadczenie zgody

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie na potrzeby przeprowadzenia finału Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy” pod hasłem: „Historyczne symbole słowiańskie”, jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji i upowszechniania konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2,

40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.

 1. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail:

iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 032-6061328

 1. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2022/2023 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 2. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
 3. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 4. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 6. Podanie przeze mnie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocją.
 7. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

……………………………………………. czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Poniżej pliki do pobrania:

JaTyMy-2023 historyczne symbole słowiańskie

JaTyMy-2023 historyczne symbole słowiańskie

Post Author: Joanna Spera