REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE”

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

   Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem:

Jak spędzali czas wolny nasi pradziadkowie ?

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie w uczestnikach konkursu:
 • potrzeby poszukiwania informacji o swoim mieście i rodzinie, ich historii, ciekawych wydarzeniach w życiu rodziny i społeczności lokalnej, o obiektach architektonicznych na terenie miast regionu czy też o formach i możliwościach spędzania wolnego czasu z najbliższymi;
 • poczucia identyfikacji ze śląską tradycją historyczną i kulturową,
 • zainteresowań czytelniczych, literackich, plastycznych, historycznych.
 1. Pobudzenie do literackiej i/lub plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i rozmowami z najbliższymi.
 2. Przybliżenie młodym twórcom historii naszej ojczyzny, szczególnie okresu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wychowanków przedszkoli (prace plastyczne), uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz wychowanków placówek oświatowych województwa śląskiego (prace plastyczne i/lub literackie).
 2. Wiek uczestników: od 5 do 18 lat.
 3. Uczestnik konkursu może wykonać zarówno pracę plastyczną  jak i literacką albo wybrać tylko jedną z form wypowiedzi (praca plastyczna lub literacka).
 4. Format prac plastycznych: nie przekraczający 50 cm x 70 cm.
 5. Technika prac plastycznych: dowolna – prace płaskie. Prace przestrzenne nie będą uwzględniane. Każda praca plastyczna (z tyłu) powinna być opisana pismem drukowanym: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e-mail szkoły/placówki.
 6. Uczestnik konkursu odpowiedzialny za pracę literacką musi nadesłać 1 utwór (wiersz, esej, reportaż, opowiadanie, wywiad) nie publikowany i nie nagradzany wcześniej, napisany na komputerze. Każda praca literacka powinna być opisana w stopce (dół strony): inicjały imienia i nazwiska uczestnika, a z tyłu ostatniej strony: imię i nazwisko uczestnika konkursu, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e-mail szkoły/placówki.
 7. Termin nadesłania prac (komplet: praca literacka i/lub plastyczna) do 16 kwietnia 2019 r. na adres: Zespół Szkół i Placówek 2 ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice z dopiskiem MDK – konkurs „Śląskie Tradycje”.
 8. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1)  oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał.nr. 2) wraz z klauzulami zgody i obowiązku informacyjnego..
 9. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 5- 8 lat, 9-12 lat i 13-18 lat.
 10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator  zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych  z konkursem  z cyklu „Śląskie tradycje” oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 11. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury.
 12. Przewiduje się przyznanie nagród oraz prezentacje najlepszych prac podczas finału konkursu w siedzibie placówki w dniu 10 maja 2019 r.
 13. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl.
 14. Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2018/2019 w siedzibie placówki.
 15. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.

 

 

Dodatkowych informacji udziela z ramienia placówki Pani Joanna Spera. Kontakt tel. 32 254 76 99 w.18 lub e’mail konkurs.mdkkatowice@wp.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

 

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego z cyklu „Śląskie Tradycje”

pod hasłem: „Jak spędzali czas wolny nasi pradziadkowie?

Katowice, marzec– maj 2019 r.

 1. Praca plastyczna 

Imię i nazwisko autora pracy plastycznej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy plastycznej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy plastycznej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Praca literacka

Imię i nazwisko autora pracy literackiej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy literackiej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy literackiej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca:  ……………………………………………………………………………………………………………

III. Dane placówki zgłaszającej ucznia:

Nazwa placówki, adres, telefon:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 10                        i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

 

Oświadczenie zgody

 

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia i na nadesłanych pracach  na Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Jak spędzali czas wolny nasi pradziadkowie?” w celu przeprowadzenia ww. konkursu,  w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji nadesłanych prac na terenie placówki, na stronie internetowej placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystanie nadesłanych prac do promocji konkursu.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 032-6061328
 3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2018/2019 – prace, karty zgłoszeń, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – wybrane prace, protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. Praca plastyczna

………………………                                                                               ………………………….

Podpis rodzica                                                                                     Podpis nauczyciela

II . Praca literacka

……………………                                                                                     ………………………….

Podpis rodzica                                                                                    Podpis nauczyciela

 • Szkoła/Placówka:

………………………………………………….

Pieczątka szkoły/placówki

—————————————————————————————————————–

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

w finale konkursu literacko-plastycznego z cyklu „ Śląskie Tradycje”, który odbędzie się 10.05.2019 r. w Zespole Szkół  i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 w Katowicach. Niniejszym udzielam zezwolenia  na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo do zarejestrowanego materiału  z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania                          na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji i upowszechniania konkursu  a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

………………………………………                                                  …………………………………………….

miejscowość, data                                                                   czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Oświadczenie zgody

 

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie  na potrzeby przeprowadzenia finału Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Jak spędzali czas wolny nasi pradziadkowie?”, jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji i upowszechniania konkursu.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 032-6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2018/2019 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

…………………………………………….

czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Pliki do pobrania

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-Plastycznego z cyklu Śląskie tradycje

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-Plastycznego z cyklu Śląskie tradycje

 

 

 

 

Post Author: Joanna Spera