V Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny z cyklu „Śląskie Tradycje” – zmiany w realizacji konkursu

W związku z zaistniałą sytuacją podjęto następujące decyzje:

 • Przenieść niniejszą edycję konkursu, ze względu na sytuację epidemiologiczno-sanitarną, na miesiące marzec-kwiecień 2021 roku. Hasło konkursu pozostaje bez zmian.
 • Nadesłane już nieliczne prace lub przesłane prace do 14 września 2020 r. będą podlegały ocenie w edycji marzec-kwiecień 2021 roku.
 • Ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie przewiduje się podsumowania konkursu na terenie placówki. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą lub dostarczone do skrytek w CUWie.
 • Zaktualizowany regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej placówki po 15 września 2020 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją termin nadsyłania prac na konkurs zostaje przesunięty do dwóch tygodni po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych w szkołach.

REGULAMIN V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem:

Bohaterowie Powstań Śląskich

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie w uczestnikach konkursu:
 • potrzeby poszukiwania informacji o swoim mieście, rodzinie, jego bohaterach, ich historii, ciekawych wydarzeniach w ich życiu, szczególnie w czasach trwania powstań na Śląsku;
 • poczucia identyfikacji ze śląską tradycją historyczną i kulturową,
 • zainteresowań czytelniczych, literackich, plastycznych, historycznych.
 1. Pobudzenie do literackiej i/lub plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i rozmowami z najbliższymi.
 2. Przybliżenie młodym twórcom historii naszej ojczyzny, szczególnie okresu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest bezpłatny, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek oświatowych województwa śląskiego (prace plastyczne i/lub literackie).
 2. Wiek uczestników: od 7 do 18 lat.
 3. Uczestnik konkursu może wykonać zarówno pracę plastyczną  jak i literacką albo wybrać tylko jedną z form wypowiedzi (praca plastyczna lub literacka). Każda szkoła/placówka zgłasza maksymalnie 10 prac w danej kategorii.
 4. Format prac plastycznych: nie przekraczający 50 cm x 70 cm.
 5. Technika prac plastycznych: dowolna – prace płaskie. Prace przestrzenne nie będą uwzględniane. Każda praca plastyczna (z tyłu) powinna być opisana pismem drukowanym: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.
 6. Uczestnik konkursu odpowiedzialny za pracę literacką musi nadesłać 1 utwór (wiersz, esej, reportaż, opowiadanie, wywiad) nie publikowany i nie nagradzany wcześniej, napisany na komputerze. Każda praca literacka powinna być opisana w stopce (dół strony): inicjały imienia i nazwiska uczestnika,, a z tyłu ostatniej strony: imię i nazwisko uczestnika konkursu, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.
 7. Termin nadesłania prac (komplet: praca literacka i/lub plastyczna) do 22 marca 2020 r. (przesunięto do dwóch tygodni po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych w szkołach) na adres: Zespół Szkół i Placówek 2 ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice z dopiskiem MDK – konkurs „Śląskie Tradycje”
 8. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1)  oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał.nr. 2) wraz z klauzulami zgody i obowiązku informacyjnego..
 9. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: 7-11 lat i 11-18 lat.
 10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator  zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych  z konkursem  z cyklu „Śląskie tradycje” oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 11. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury.
 12. Przewiduje się przyznanie nagród oraz prezentacje najlepszych prac podczas finału konkursu w siedzibie placówki w dniu 28 kwietnia 2020 r. przesunięto na miesiąc od rozpoczęcia lekcji w szkołach.
 13. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl.
 14. Nieodebrane nagrody (do miesiąca od podsumowania konkursu) przechodzą na własność MDK.
 15. Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2019/2020 w siedzibie placówki.
 16. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela z ramienia placówki Pani Joanna Spera. Kontakt tel. 32 254 76 99 w.18 lub e’mail konkurs.mdkkatowice@wp.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

 

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego z cyklu „Śląskie Tradycje”

pod hasłem: „Bohaterowie Powstań Śląskich

Katowice, marzec– kwiecień 2020 r.

 1. Praca plastyczna 

Imię i nazwisko autora pracy plastycznej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy plastycznej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy plastycznej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Praca literacka

Imię i nazwisko autora pracy literackiej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy literackiej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy literackiej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca:  ……………………………………………………………………………………………………………

III. Dane placówki zgłaszającej ucznia:

Nazwa placówki, adres, telefon:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 10 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

 

Oświadczenie zgody

 

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia i na nadesłanych pracach  na Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Bohaterowie Powstań Śląskich” w celu przeprowadzenia ww. konkursu,  w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji nadesłanych prac na terenie placówki, na stronie internetowej placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystanie nadesłanych prac do promocji konkursu.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 032-6061328
 3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2019/2020 – prace, karty zgłoszeń, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – wybrane prace, protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

I. Praca plastyczna

………………………                                                                         ………………………….

Podpis rodzica                                                                              Podpis nauczyciela

II . Praca literacka

……………………                                                                               ………………………….

Podpis rodzica                                                                              Podpis nauczyciela

Szkoła/Placówka:

………………………………………………….

Pieczątka szkoły/placówki

—————————————————————————————————————–

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

w finale konkursu literacko-plastycznego z cyklu „ Śląskie Tradycje”, który odbędzie się 28.04.2020 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 w Katowicach. Niniejszym udzielam zezwolenia  na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo do zarejestrowanego materiału  z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę  na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych,  do celów promocji i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych   oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

………………………………………                             …………………………………………….

miejscowość, data                                               czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Oświadczenie zgody

 

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie  na potrzeby przeprowadzenia finału Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego „Bohaterowie Powstań Śląskich”, jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji i upowszechniania konkursu.

 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 032-6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2019/2020 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne  do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

…………………………………………….

czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Pliki do pobrania:

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

 

 

Post Author: Joanna Spera