Miejski Międzyszkolny Konkurs na …list do Świętego Mikołaja w języku angielskim

Miejski Międzyszkolny Konkurs na …

list do Świętego Mikołaja w języku angielskim

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury  w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, ul. Zarębskiego 2 tel.: 32 254 76 99

e’mail: konkurs.mdkkatowice@wp.pl

Regulamin:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, wychowanków Domów Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury miasta Katowice.
 2. Konkurs odbywa się w dwóch etapach – szkolnym i miejskim.
 3. Nauczyciele uczestników zobowiązani są do przeprowadzenia konkursu na etapie pierwszym, czyli w swojej szkole/placówce.
 4. Ocenie podlegać będzie estetyka, kreatywność, wartość artystyczna oraz poprawność językowa.
 5. Technika ozdabiania listu Format – A5, A4 lub A3.
 6. Nagrody przyznawane będą w dwu kategoriach wiekowych: kl O-III i IV-VIII.
 7. Listy prosimy dostarczać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 6 grudnia 2023 r. (decyduje data wysłania).  
 1. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (ZAŁ. NR 1) oraz ZGODA, OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB OPIEKUNÓW (ZAŁ. NR 2)                   
 2. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w siedzibie placówki, w obiekcie przy ulicy Zarębskiego 2, w dniu 20 grudnia (środa) o godzinie 1300.
 3. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem oraz bezpłatnego i bez ograniczeń ich używania w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 4. Lista nagrodzonych osób zostanie umieszczona na stronie Młodzieżowego Domu Kultury (www.mdkkatowice.pl).
 5. Do listów prosimy dołączyć dane uczestników (imię, nazwisko, wiek), nazwisko nauczyciela, adres, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej szkoły.
 6. Decyzja Jury jest ostateczna.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 8. Informacji udziela Izabela Sitko.

 NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do   Miejskiego Międzyszkolnego Konkursu na List do Św Mikołaja w j. angielskim

dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, wychowanków Domów Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury Katowic

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………..

Wiek uczestnika konkursu: ……………

Nazwa placówki, adres, telefon:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego wychowanka do konkursu:

………………………………………………………………………………………………

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem pkt . 810 oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

Oświadczenie zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do Miejskiego Międzyszkolnego Konkursu na List do Św Mikołaja w j. angielskim dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, wychowanków Domów Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury Katowic w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki, na stronie internetowej placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystaniu nadesłanej pracy do promocji konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 032 6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2023/2024 – karty zgłoszeń, nadesłane prace, zgody -oświadczenia rodziców; przez okres 5 lat – protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………….            ……………………………..

Podpis rodzica                     Podpis nauczyciela                         Pieczątka       szkoły/placówki

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

w  finale  Miejskiego Międzyszkolnego Konkursu na List do Św Mikołaja w j. angielskim dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, wychowanków Domów Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury Katowic który odbędzie się 20 grudnia 2023 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2, Katowice  ul. Zarębskiego 2. Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę   na realizatora konkursu prawo do zarejestrowanego materiału z możliwością jego wykorzystania  i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)  ………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                        czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Oświadczenie zgody

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie na potrzeby przeprowadzenia Miejskiego Międzyszkolnego Konkursu na List do Św Mikołaja w j. angielskim dla uczniów wszystkich klas szkół podstawowych, wychowanków Domów Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury Katowic jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji i upowszechniania konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Pani Agata Krystek-Jadwiżuk, adres e-mail: a.krystek@cuw.katowice.pl, tel. 032 3570856
 3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2023/2024 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Podanie przeze mnie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocją.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

……………..…………………………………………….

               (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Plik do pobrania:

Regulamin konkursu na list do Świętego Mikołaja w j.angielskim20232024

Regulamin konkursu na list do Świętego Mikołaja w j.angielskim20232024

Post Author: Joanna Spera