„Akcja Lato w Mieście 2024” – półkolonie w ZSiP nr 2

Od 28 maja 2024 r. zaczynamy przyjmować zapisy dzieci na nasze półkolonie organizowane w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2

Wypełnioną kartę kwalifikacyjną oraz klauzulę informacyjną należy składać w sekretariacie placówki

karta kwalifikacyjna na Akcję LATO 2024r

klauzula informacyjna do akcji LATO 2024

 

REGULAMIN AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2024”

  W  ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH

  PRZY UL. ZARĘBSKIEGO 2

Turnus I od 24.06.2024 do 28.06.2024 r.  

Turnus II od 01.07.2024 r. do 5.07.2024 r.

 1. Organizatorem akcji jest Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach, ul. Zarębskiego2.
 2. Uczestnicy akcji przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9 00 do godz. 14 00
 3. Ilość miejsc jest ograniczona. Zapisy przyjmowane są od 28.05.2024r. do 10.06.2024r. na jeden wybrany turnus.
 4. Od 11.06.2024r. w przypadku wolnych miejsc możliwe są zapisy uzupełniające na kolejny turnus.
 5. Udział w akcji „Lato w mieście 2024” jest bezpłatny a rodzice pokrywają jedynie koszty biletów wstępu i innych opłat związanych organizacją zajęć oraz koszty poczęstunków i nagród.
 6. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji. W pierwszej kolejności w akcji mogą uczestniczyć uczniowie SP 20 i wychowankowie MDK.
 7. Warunkiem przyjęcia dziecka na akcję jest kompletne wypełnienie i złożenie karty kwalifikacyjnej, klauzuli informacyjnej, zaakceptowanie regulaminu i podpisaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na wyjścia oraz wpłacenia kwoty 80 zł na poczet pokrycia kosztów uczestnictwa dziecka.
 8. W karcie kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować o stanie zdrowia, zaburzeniach oraz specjalnych potrzebach dziecka.
 9. Rodzice odpowiedzialni są za zapewnienie opieki w drodze do placówki i z powrotem.
 10. Dzieci są przyprowadzane i odbierane punktualnie z placówki.
 11. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do zapewnienia dziecku odzieży adekwatnej do panującej aury.
 12. Zajęcia zorganizowane obejmują w szczególności: zajęcia sportowe i rekreacyjne, świetlicowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, językowe, kreatywne, teatralne, klubowe, informatyczne z wykorzystaniem komputerów lub inne po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Planowane są też wyjścia na zewnątrz.
 13. Zajęcia zorganizowane na terenie basenu, kąpieliska, boiska szkolnego oraz w poszczególnych salach i pracowniach, na zewnątrz placówki, odbywają się na zasadach określonych odrębnymi regulaminami korzystania z w/w obiektów i pomieszczeń.
 14. Wszystkich uczestników zajęć obowiązuje obuwie zmienne, karta ŚKUP (lub bilety komunikacji miejskiej), legitymacja.
 15. Uczestnicy akcji nie są objęci wyżywieniem.
 16. Rodzice zobowiązani są do:

1) przekazywania telefonicznie informacji o stanie zdrowia dziecka, które są istotne przed przyprowadzeniem dziecka placówki;

2)  przysyłania do placówki tylko zdrowego dziecka – bez jakichkolwiek objawów chorobowych;

3)  zmierzenia dziecku i sobie temperatury przed przyprowadzeniem dziecka do placówki, a jeśli temperatura ciała wynosi powyżej 37 ºC pozostanie w domu.

4) regularnego przypominania dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą  z mydłem, unikaniu dotykania oczu, nosa i ust.

5) zwracania uwagi na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania;

6) informowania o zmianie numeru telefonu kontaktowego;

7) niezwłocznego odbierania telefonów z zespołu i natychmiastowe przybycie do placówki, jeżeli zaistnieje taka konieczność.

 1. Uczestnikami akcji mogą być dzieci klas I-VIII szkoły podstawowej.
 2. Organizator zajęć podczas akcji zapewnia odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną – wychowawcami są nauczyciele Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach.
 3. Wychowawcy, prowadzący poszczególne zajęcia zorganizowane, zobowiązani są do:
 4. opracowania, przedstawienia w formie pisemnej i systematycznej realizacji planu pracy,
 5. organizowania zajęć zgodnie z rozkładem dnia,
 6. zapoznania się z kartami uczestników,
 7. prowadzenia dziennika zajęć,
 8. sprawowania opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia oraz innych czynności opiekuńczych,
 9. wietrzenia sali (przed przejściem do innej sali należy otworzyć okna w celu przewietrzenia sali),
 10. zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom,
 11. prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.
 12. Liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekroczyć 15 osób.
 13. Zajęcia mogą zostać odwołane (zawieszone) w przypadku, gdy uczestniczy w nich mniej niż 50% planowanej liczby uczniów/wychowanków.
 14. Zespół Szkół i Placówek nr 2 organizuje czas wolny uczniom i wychowankom podczas przerwy wakacyjnej, w wyżej wymienionych terminach, po zgłoszeniu wypoczynku kuratorowi oświaty.
 15. Dyrektor Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach udostępnia obiekty zespołu, urządzenia i tereny oraz zapewnia uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie pobytu w placówce.
 16. Placówką organizującą zajęcia w miejscu zamieszkania podczas zajęć kieruje w porozumieniu z dyrektorem zespołu – kierownik zajęć zorganizowanych, posiadający odpowiednie kwalifikacje.
 17. Do obowiązków kierownika placówki należy:
 18. kierowanie placówką zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 19. kontrola realizacji planu pracy i rozkładu dnia,
 20. ustalenie i kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników,
 21. zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych higieniczno-sanitarnych w placówce wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 22. zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (wejścia na teren placówki) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom lub osobom wskazanym w karcie kwalifikacyjnej), opuszczenia placówki po zakończeniu zajęć
 23. informowanie o zachowaniu uczestników, ich stanie zdrowia – na wniosek rodziców (opiekunów prawnych),
 24. przechowywanie dostarczonych przez organizatora kopii dokumentów posiadających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy jeżeli takie osoby nie są nauczycielami zatrudnionymi w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach.
 25. Nadzór nad placówkami wypoczynku sprawuje właściwy ze względu na miejsce lokalizacji placówki kurator oświaty.
 26. W razie wypadków uczestników zajęć zorganizowanych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.
 27. Podczas zajęć w ramach akcji uczestników obowiązuje zakaz:
 28. Oddalania się od grupy bez wiedzy wychowawcy.
 29. Stosowania przemocy wobec innych uczestników akcji.
 30. Używania komórek, smartfonów w trakcie zajęć i wyjść.
 31. Organizatorzy mają prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników akcji, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad uczestnictwa w zajęciach (tj. samowolne oddalenie się od grupy, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu).
 32. Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników w czasie akcji oraz za zniszczenie rzeczy należących do dzieci a dokonanych przez innych uczestników akcji.
 33. Uczestnicy wypoczynku przynoszą wartościowe urządzenia (np. telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki) na własną odpowiedzialność.
 34. Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
 35. Uczestnicy, ich opiekunowie oraz pracownicy ZSiP nr 2 biorący udział w akcji zobowiązani są przestrzegać zapisów Regulaminu bezpieczeństwa w trakcie półkolonii (zamieszczonego na stronach internetowych placówki).
 36. Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu imprez w ramach akcji „Lato w mieście 2023”.
 37. Regulamin dostępny jest na stronach internetowych sp20.katowice.pl i www.mdkkatowice.pl oraz w sekretariacie placówki.

 

 

 

 

Post Author: admin