OGÓLNOPOLSKI KONKURS PLASTYCZNY z cyklu JA–TY-MY OBYWATELE EUROPY

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  PLASTYCZNY    

z cyklu JA – TY – MY OBYWATELE EUROPY

JaTyMy-2023 historyczne symbole słowiańskie – regulamin konkursu i karta zgłoszenia (PDF)

REGULAMIN UCZESTNICTWA

VIII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego, który w tym roku przebiega pod hasłem

„HISTORYCZNE SYMBOLE SŁOWIAŃSKIE”

ORGANIZATOR KONKURSU:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w Katowicach

UCZESTNICY:

Dzieci i młodzież ze szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych.

CELE:

 • kształtowanie szacunku dla tradycji i umiejętności czerpania wartości z niej płynących,
 • wspieranie kreatywności i poczucia bycia spadkobiercami kultury słowiańskiej,
 • wprowadzenie w obszar dziedzictwa kultury słowiańskiej,
 • wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia.

MIEJSCE REALIZACJI:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w Katowicach, ul. Zarębskiego 2.

TEMAT: „Historyczne symbole słowiańskie w formie projektu medalionu”.

Projekt zakłada wprowadzenie młodzieży w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury, przestrzeni społecznej i obywatelskiej. W dzisiejszym świecie dorośli powinni rozwijać w młodym pokoleniu samodzielność myślenia niezbędną do twórczego odbioru i kreowania otaczającego świata. Samodzielność bowiem często pociąga za sobą większe zaangażowanie  i odpowiedzialność.

Punktem wyjścia jest wiedza na temat obrzędów ludowych, historycznych oraz kultury i tradycji słowiańskich.

Celem jest refleksja nad historycznym znaczeniem symboli słowiańskich, a także jakie wartości możemy czerpać ze skarbca kultury i tradycji słowiańskich. Chcemy zwrócić uwagę na bogactwo płynące z przenikania tradycji poprzez różnorodną słowiańską symbolikę.

TECHNIKA: Technika wykonania projektu: rysunek lub malarstwo, format A4 .

ZASADY  UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac plastycznych wykonanych samodzielnie przez uczniów zgodnie z tematem.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 3. Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac.
 4. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał. nr. 2) wraz z klauzulami zgody i obowiązku informacyjnego.

Kartę zgłoszenia i zgodę rodziców należy nakleić na odwrocie pracy.

 1. Prace nie opisane nie zostaną zakwalifikowane.
 2. Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki lub przesłać na adres podany poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 05.2024 r. (z dopiskiem „Historyczne symbole słowiańskie”):

Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach w Zespole Szkół i Placówek nr 2

40-854 Katowice,  ul. Zarębskiego 2

 1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Nagrody będą przyznane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe:

  7-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat.

 1. Nagrody będą wręczone na wernisażu 05.2024r. o godz. 15:30
 2. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek (zgodnie z informacją podaną  w zał. nr 1). Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej mdkkatowice.pl.
 3. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy” oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 4. Placówka oświatowa przystępująca do projektu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym Regulaminie.
 5. Informacji szczegółowych udziela: Anita Sitek

Post Author: admin