WYNIKI III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ : „W świątecznym blasku lampionu”

Wyniki III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego

„W świątecznym blasku lampionu”

Na konkurs dostarczono 41 lampionów z piętnastu placówek oświatowych województwa Śląskiego (Katowice, Sosnowiec, Piekary Śl.).

Jury postanowiło nagrodzić następujące osoby:

w kategorii wiekowej 5-6 lat:

I miejsce – Zuzanna Ballion MP 46 Katowice

II miejsce – Wiktoria Nieszwiec MP 82 Katowice

III miejsce – Tytus Gajewski MP 27 Katowice

wyróżnienie zbiorowe dla wychowanków MP nr 17 w Katowicach

w kategorii wiekowej 7-10 lat:

I miejsce – Viktor Leśniak ZS nr 1 Katowice

II miejsce – Miłosz Strzelczyk ZS nr 1 Katowice

III miejsce – Paweł Tlamacz SP 20 Katowice

w kategorii wiekowej 11-18 lat:

I miejsce – Miłosz Dombrowski ZS nr 7 Katowice

II miejsce – Maja Fedyniak SP 46 Sosnowiec

III miejsce – Marta Konieczka SP 62 Katowice

Gratulujemy !!!

Laureatów wraz z nauczycielami i rodzicami zapraszamy 19 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 do Zespołu Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2 na uroczyste podsumowanie konkursu połączone z przedstawieniem jasełkowym przygotowanym przez naszych najmłodszych wychowanków z zajęć kreatywnych.

W związku z chorobą nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu o formie wręczenia nagród i dyplomów zostaną Państwo poinformowani mailowo (za pośrednictwem sekretariatów szkół).


REGULAMIN III WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ :

„W świątecznym blasku lampionu”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Z ramienia organizatora odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu są Joanna Spera i Eugenia Peryga.

Cele konkursu:

 1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji związanych z okresem poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz same święta.

 2. Pobudzenie do plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i obserwacjami.

 3. Poznanie przez dzieci i młodzież techniki budowy lampionu i jego wykorzystania.

 4. Wykonanie lampionu świątecznego.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówek oświatowych województwa śląskiego.

 2. Wiek uczestników: od 5 do 18 lat.

 3. Technika: dowolna.

 4. Termin nadesłania prac do 28 listopada 2019 r. na adres:

  Zespół Szkół i Placówek nr 2

ul. Zarębskiego 2

40-854 Katowice

z dopiskiem: MDK – konkurs „W świątecznym blasku lampionu”

 1. Każda praca (od spodu) powinna być opisana pismem drukowanym:

 • imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, nazwa szkoły

 1. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał.nr. 2) wraz z klauzulami zgody i obowiązku informacyjnego.

 2. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach: 5-6 lat, 7-10 lat i 11-18 lat.

 3. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

 4. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury.

 5. Przewiduje się przyznanie nagród oraz prezentacje najlepszych prac podczas finału konkursu w siedzibie placówki w dniu 9 grudnia 2019 r.

 6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl w zakładce konkursy.

 7. Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2019/2020 w siedzibie placówki.

 8. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „W świątecznym blasku lampionu”

Katowice, listopad – grudzień 2019 r.

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………

Wiek uczestnika konkursu: ……………Klasa …………

Nazwa placówki, adres, telefon:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………

………………………………………………………………………………………………

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem pkt . 8 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

Oświadczenie zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „W świątecznym blasku lampionu” w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki, na stronie internetowej placówki, radiu i prasie wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystaniu nadesłanej pracy do promocji konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

1.   Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032-6061328

3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2019/2020 – karty zgłoszeń, nadesłane prace, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli
organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.
8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

……………………… …………………………. ……………………………..

Podpis rodzica Podpis nauczyciela Pieczątka szkoły/placówki

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

w finale III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „W świątecznym blasku lampionu”, który odbędzie się 9.12.2019 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2. Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo do zarejestrowanego materiału z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) .

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

……………………………………… …………………………………………….

miejscowość, data czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Oświadczenie zgody

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie na potrzeby przeprowadzenia III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „W świątecznym blasku lampionu”, jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji i upowszechniania konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

1.   Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032-6061328

3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2019/2020 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli
organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.
8.    Podanie przeze mnie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocją.

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

……………..…………………………………………….

(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Pliki do pobrania:

regulamin konkursu w świątecznym blasku lampionu (4)

regulamin konkursu w świątecznym blasku lampionu.docx (2)

Post Author: Joanna Spera