REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO  Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE” – wyniki

W dniu 8 maja 2023 r. jury w składzie Anita Sitek i Iwona Grabowska oceniło prace plastyczne i literackie nadesłane z placówek oświatowych województwa Śląskiego (Katowice, Piekary Śląskie, Ruda Śl.) Tegoroczne hasło konkursu to: „Mój dom, mój czas, moje życie”. Jury postanowiło przyznać:

W kategorii: praca plastyczna

I miejsce:            Julia Lapok      Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich

                              Szymon Michaluk    Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach

II miejsce:          Małgorzata Okaj              Szkoła Podstawowa nr 1 w Rudzie Śląskiej

                              Roksana Kandziora         Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach

III miejsce:         Oliwia Menzel                 Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach

                              Gabriela Boroń                Miejska Szkoła Podstawowa nr 11 w Piekarach Śląskich

                              Maciej Borgiel                  Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach

 

Wyróżnienie:    Marek Ścipień                   Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach

                              Egon Tworek                     Szkoła Podstawowa nr 33 w Katowicach

W kategorii: praca literacka

Wyróżnienie: Oliwia Menzel                      Szkoła Podstawowa nr 45 w Katowicach

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wręczone podczas wernisażu wystawy pokonkursowej w dniu 18 maja 2023 r. w ZSiP nr 2 w Katowicach.

Gratulujemy !!!


Niestety, ze względów organizacyjnych (choroba nauczyciela prowadzącego konkurs), musimy przesunąć termin ogłoszenia wyników wojewódzkiego konkursu z cyklu „Śląskie Tradycje” na 10 maja 2023 oraz podsumowanie konkursu na 18 maja 2023 r. 

 

Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO  Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Edycja tegoroczna  przebiegać będzie pod hasłem:

Mój dom, mój czas, moje życie

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie w uczestnikach konkursu:
 • potrzeby poszukiwania informacji o swoim mieście, rodzinie, jego bohaterach (np. pielęgniarkach, wolontariuszach, rodzicach, seniorach), ich historii, ciekawych wydarzeniach w ich życiu, jak i/ lub autora tekstu/pracy plastycznej, szczególnie w czasach trwania pandemii na Śląsku czy sytuacji po wybuchu i trwania wojny na Ukrainy (pomoc uchodźcom);
 • poczucia identyfikacji ze śląską tradycją historyczną i kulturową,
 • zainteresowań czytelniczych, literackich, plastycznych, historycznych.
 1. Pobudzenie do literackiej i/lub plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i rozmowami z najbliższymi.
 2. Przybliżenie młodym twórcom historii naszej ojczyzny, szczególnie okresu pandemii, izolacji i powrotu do nowej rzeczywistości oraz sytuacji powstałej po wybuchu wojny na Ukrainie.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest bezpłatny, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek oświatowych województwa śląskiego (prace plastyczne i/lub literackie).
 2. Wiek uczestników: od 7 do 18 lat.
 3. Uczestnik konkursu może wykonać zarówno pracę plastyczną  jak i literacką albo wybrać tylko jedną z form wypowiedzi (praca plastyczna lub literacka). Każda szkoła/placówka zgłasza maksymalnie 10 prac w danej kategorii.
 4. Format prac plastycznych: nie przekraczający 50 cm x 70 cm.
 5. Technika prac plastycznych: dowolna – prace płaskie. Prace przestrzenne nie będą uwzględniane. Każda praca plastyczna (z tyłu) powinna być opisana pismem drukowanym: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.
 6. Uczestnik konkursu odpowiedzialny za pracę literacką musi nadesłać 1 utwór (wiersz, esej, reportaż, opowiadanie, wywiad) nie publikowany i nie nagradzany wcześniej, napisany na komputerze. Każda praca literacka powinna być opisana w stopce (dół strony): inicjały imienia i nazwiska uczestnika,, a z tyłu ostatniej strony: imię i nazwisko uczestnika konkursu, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.
 7. Termin nadesłania prac (komplet: praca literacka i/lub plastyczna) do 17 kwietnia 2023 r. na adres: Zespół Szkół i Placówek 2 ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice z dopiskiem MDK – konkurs „Śląskie Tradycje”
 8. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) wraz z klauzulą zgody i obowiązku informacyjnego..
 9. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 7-11 lat i 12-18 lat.
 10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator  zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych  z konkursem  z cyklu „Śląskie tradycje” oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 11. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury.
 12. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wręczone podczas uroczystego podsumowania konkursu –  26 kwietnia 2023 18 maja 2023 r.. Gdy sytuacja epidemiologiczno-sanitarna nie pozwoli na organizację wernisażu wystawy wtedy  nagrody zostaną wysłane pocztą.
 13. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek – 24 kwietnia 2023. 10 maja 2023 r. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl.
 14. Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2022/2023 w siedzibie placówki.
 15. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela z ramienia placówki Panie Joanna Spera, Anita Sitek, Milena Dudzik. Kontakt tel. 32 254 76 99 w.18 lub e’mail konkurs.mdkkatowice@wp.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego z cyklu „Śląskie Tradycje”

pod hasłem: „Mój dom, mój czas, moje życie

Katowice, marzec-kwiecień 2023 r.

 1. Praca plastyczna 

Imię i nazwisko autora pracy plastycznej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy plastycznej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy plastycznej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Praca literacka

Imię i nazwisko autora pracy literackiej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy literackiej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy literackiej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca:  ……………………………………………………………………………………………………………

III. Dane placówki zgłaszającej ucznia:

Nazwa placówki, adres, telefon:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 10  i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

Oświadczenie zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia i na nadesłanych pracach  na Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Mój dom, mój czas, moje życie” w celu przeprowadzenia ww. konkursu,  w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronach internetowych i facebookach placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji nadesłanych prac na terenie placówki, na stronach internetowych i facebookach placówki, radiu i prasie wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystanie nadesłanych prac i zdjęć wykonanych podczas podsumowania do promocji konkursu.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 032-6061328
 3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2022/2023 – prace, karty zgłoszeń, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – wybrane prace, protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa   na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. Praca plastyczna

………………………                                            ………………………….

Podpis rodzica                                                                                Podpis nauczyciela

II . Praca literacka

……………………                                             ………………………….

Podpis rodzica                                                                              Podpis nauczyciela

 1. Szkoła/Placówka:

………………………………………………….

Pieczątka szkoły/placówki

Wojewódzki Konkurs z cyklu Śląskie Tradycje marzec kwiecień 20222023

Wojewódzki Konkurs z cyklu Śląskie Tradycje marzec kwiecień 20222023

Post Author: Joanna Spera