Wojewódzki Konkurs Czytelniczy ” W świecie książek Justyny Bednarek” – wyniki

W dniu 28 stycznia 2022 r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego   pt. „W świecie książek Justyny Bednarek”. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną w województwie postanowiono przeprowadzić konkurs w formie online. Po otrzymaniu mailem wypełnionych testów jury sprawdziło prawidłowość udzielonych odpowiedzi. Kryteria przyznanych miejsc: I miejsce – 40 pkt., II miejsce – 39 pkt., III miejsce – 38 pkt, wyróżnienie – 37 pkt. Jury postanowiło przyznać:

I miejsce:            Jakub Śleszyński ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie

                              Natalia Stańczyk ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie

                              Hanna Szkutnik ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi

                              Bartosz Macherzyński ze Szkoły Podstawowej w Pankach

                              Liliana Namyślak ze Szkoły Podstawowej w Pankach

II miejsce:          Agata Dymarek ze Szkoły Podstawowej w Pankach

                              Stanisław Gierak ze Szkoły Podstawowej w Pankach

                              Milena Połeć ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Będzinie

                              Milena Chomentowska ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Czeladzi

                              Maria Chmist ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach

                              Blanka Suszek ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach

                              Jan Solarczyk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie

                             Paulina Musiał  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie

 

III miejsce:         Justyna Radkiewicz Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach

 

Wyróżnienie:    Emilia Jarczok z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Pszczynie

                              Tomasz Müller ze Szkoły Podstawowej nr 19 w Katowicach

Gratulujemy !!!

Laureaci otrzymają dyplomy i nagrody, które zostaną wysłane pocztą.


MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  w ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH

przy ul. Zarębskiego 2  TEL. 32 254 76 99

ZAPRASZA

UCZNIÓW KLAS II i III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W VII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE CZYTELNICZYM  PT.:

„W świecie książek Justyny Bednarek”

Adresatem konkursu są uczniowie klas II i III szkół podstawowych i placówek oświatowych województwa śląskiego. Z każdej szkoły i placówki może zgłosić się maksymalnie 4 uczestników. Zgłoszenia (wraz z załącznikami i klauzulami) przyjmowane są do 10 stycznia 2022 na adres konkurs.mdkkatowice@wp.pl lub

Zespół Szkół i Placówek nr 2

ul. Zarębskiego 2

40-854 Katowice

z dopiskiem: MDK – Wojewódzki konkurs czytelniczy

 • Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z następującymi książką „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)”, oraz znać podstawowe informacje z życia autorki.
 • CEL GŁÓWNY KONKURSU: Rozbudzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych na podstawie twórczości Justyny Bednarek.
 • CELE OPERACYJNE:
 1. Zna   – twórczość dla dzieci Justyny Bednarek,

– podstawowe fakty z życiorysu autorki,

 1. Rozumie         – zasady rozwiązywania krzyżówek, testu wyboru, rebusów

– zasady konkursu

 1. Umie              – samodzielnie  poszukiwać  potrzebne   informacje  i  materiały,

– zdrowo współzawodniczyć między uczniami poszczególnych szkół,

– kojarzyć wybrane treści z posiadaną wiedzę,

– rozwiązywać krzyżówki,

– wyselekcjonować i wskazać poprawną odpowiedź w teście wyboru,

 • Konkurs odbędzie się 28 stycznia 2022 r. w siedzibie placówki przy Zarębskiego 2  o godz. 9:30 (budynek SP 20 w Katowicach) jeżeli pozwolą na to warunki epidemiologiczno-sanitarne lub zdalnie.
 • Uczestnicy konkursu (indywidualnie) będą rozwiązywać test zawierający krzyżówkę, testy wyboru, zadania i rebusy z wymienionej książki.
 • Protokół z posiedzenia jury będzie dostępny w siedzibie organizatora do końca roku szkolnego 2021/2022.
 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej mdkkatowice.pl
 • Informacji udziela Joanna Spera tel. 32-254 76 99 w.18 / mdkkatowice@wp.pl

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy !!!

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do VII Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „W świecie książek Justyny Bednarek”

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………..

Wiek uczestnika konkursu: ……………Klasa …………

Nazwa placówki, adres, telefon:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu: …………………… ………………………………………………………………………………………………

  1. Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu.
  2. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu czytelniczego zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2019, poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Oświadczenie   zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do VII Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „W świecie książek Justyny Bednarek”  w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki, na stronie internetowej i facebooku placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032-6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2021/2022 – karty zgłoszeń, wypełnione przez dzieci zadania konkursowe, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa .
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocji.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………                            ………………………….                    ……………………………..

Podpis rodzica                                         Podpis nauczyciela                         Pieczątka szkoły/placówki

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

w  VII Wojewódzkim konkursie czytelniczym pt. „W świecie książek Justyny Bednarek”, który odbędzie się 28.01.2022 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2 Katowice ul. Zarębskiego 2. Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo  do zarejestrowanego materiału  z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji  i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.10.05.2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2019 poz. 1781) .

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

………………………………………                       …………………………………………….

miejscowość, data                                         czytelny podpis rodzica (opiekuna)

 

Oświadczenie zgody

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie  na potrzeby przeprowadzenia VII Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego  „W świecie książek Justyny Bednarek”, jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji  i upowszechniania konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032-6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2021/2022 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

…………………………………………….

czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Plik do pobrania:

VII Wojewódzki konkurs czytelniczy W świecie książek Bednarkowej

VII Wojewódzki konkurs czytelniczy W świecie książek Bednarkowej

Post Author: Joanna Spera