Akcja „LATO W MIEŚCIE 2017”

Już od 29.05. 2017 r. ruszają zapisy na akcję ,,LATO W MIEŚCIE 2017”.

Czas trwania: od 10 do 21 lipca – od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 14:00

W programie:

  • warsztaty plastyczne
  • teatralne
  • zabawy integracyjne
  • sportowe i rekreacyjne na boiskach orlik i basenie
  • seans filmowy
  • warsztaty muzealne
  • przejazd kolejką wąskotorową
  • wycieczka do egzotarium
  • wyjście na Buglę i inne atrakcje

 

REGULAMIN AKCJI „LATO W MIEŚCIE 2017” W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W KATOWICACH UL. GLIWICKA 214

1.      Organizatorem akcji jest Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach, ul. Gliwicka 214.
2.      Uczestnicy akcji  przebywają pod opieką wychowawców od godz. 9 00 do godz. 14 00
3.      Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność złożenia kompletnej dokumentacji. Pierwszeństwo mają wychowankowie placówki oraz dzieci z Katowic.
4.      Dziecko zostaje przyjęte na akcję „Lato w mieście” po kompletnym wypełnieniu i złożeniu karty kwalifikacyjnej, zaakceptowaniu regulaminu oraz podpisaniu zgody rodzica/opiekuna prawnego na wyjścia.
5.      Rodzice odpowiedzialni są za zapewnienie opieki w drodze do placówki i powrotem.
6.      Dzieci są przyprowadzane i odbierane punktualnie z placówki .
7.      Rodzice /opiekunowie prawni zobowiązują się do dostarczenia dziecku biletów komunikacji miejskiej oraz legitymacji szkolnej w dniach, w których zajęcia odbywają się poza budynkiem MDK oraz pokrycia kosztów wstępu dziecka.
8.      W karcie kwalifikacyjnej rodzic/opiekun prawny ma obowiązek poinformować  o stanie zdrowia, zaburzeniach oraz specjalnych potrzebach dziecka.
9.      Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązują się do zapewnienia dziecku odzieży adekwatnej do panującej aury.
10.   Uczestnicy akcji nie są objęci wyżywieniem.
11.   Uczestnicy akcji podlegają regulaminowi Młodzieżowego Domu Kultury w Katowicach.
12.  Uczestnikami akcji mogą być dzieci w wieku szkolnym.
13.  Podczas zajęć w ramach akcji uczestników obowiązuje zakaz:
a)     Oddalania się od grupy bez wiedzy wychowawcy.
b)     Stosowania przemocy wobec innych uczestników akcji.
14.  Organizatorzy mają prawo do skreślenia dziecka z listy uczestników akcji, bez zwrotu należności za niewykorzystaną część turnusu, w przypadku rażącego łamania zasad  uczestnictwa w zajęciach (tj. samowolne oddalenie się od grupy, niesubordynacja, niezdyscyplinowanie, niewykonanie poleceń opiekunów, nieprzestrzeganie regulaminu).
15.  Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione przez uczestników w czasie akcji oraz za zniszczenie rzeczy należących do dzieci a dokonanych przez innych uczestników akcji.
16.   Uczestnicy wypoczynku przynoszą wartościowe urządzenia (np. telefony komórkowe, odtwarzacze muzyki) na własną odpowiedzialność.
17.  Za szkody wyrządzone przez uczestników zajęć odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni.
18.  Organizator ma prawo do zmiany harmonogramu imprez w ramach akcji „Lato w mieście 2017”.

 

Jeżeli zapoznałeś się z programem i regulaminem oraz je akceptujesz, pobierz kartę kwalifikacyjną, wypełnij i oddaj w sekretariacie MDK Katowice, przy ul. Gliwickiej 214 !!!

KARTA KWALIFIKACYJNA „AKCJA LATO 2017” – do pobrania PDF

Zapraszamy!

Ilość miejsc ograniczona.

Post Author: admin