Regulamin konkursu na zilustrowanie idiomu angielskiego

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO
NA ZILUSTROWANIE IDIOMU ANGIELSKIEGO
DLA
UCZNIÓW KL V-VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I SZKÓŁ ŚREDNICH

Regulamin konkursu na ilustrację idiomu 20232024 (PDF)

 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach.

 2. Adresatami konkursu są uczniowie klas V – VIII szkół podstawowych, wszystkich klas szkół średnich oraz innych placówek oświatowych i wychowawczych województwa śląskiego.

 3. Konkurs odbywać się będzie w dwóch etapach. Nauczyciele uczestników zobowiązani są do przeprowadzenia pierwszego etapu konkursu w swojej szkole/placówce.

 4. Uczestnicy, dowolną techniką plastyczną, ilustrują dowolny idiom angielski. Format pracy – dowolny.

 5. Jury oceniać będzie poprawność językową, kreatywność i wartość artystyczną prac. Praca powinna ilustrować, w możliwie najtrafniejszy sposób, dosłowne, ale także faktyczne znaczenie danego idiomu.

 6. Prace oceniane będą w dwu kategoriach wiekowych – szkoły podstawowe i szkoły średnie.

 7. Prace prosimy przesyłać na adres:

  Młodzieżowy Dom Kultury

  w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
  ul. Zarębskiego 2

  Katowice 40- 854

 8. Termin nadsyłania prac: 12 kwietnia 2024 r.

 9. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał. nr 2) wraz z klauzulami zgody i obowiązku informacyjnego.

 10. Na odwrocie pracy prosimy zamieścić:
      imię, nazwisko i wiek autora
      adres szkoły, adres poczty elektronicznej i numer telefonu placówki
      imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów.

 11. Decyzja jury jest ostateczna.

 12. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie www.mdkkatowice.pl.

 13. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem oraz bezpłatnego i bez ograniczeń ich używania w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

 14. Wręczenie nagród odbędzie się 26 kwietnia 2023 (piątek), o godz. 1300, w siedzibie placówki (obiekt przy ulicy Zarębskiego 2)

 15. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.

  Informacji udziela: Izabela Sitko, tel.: 32 254 76 99

ZAPRASZAMY!

 

Post Author: admin