WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE” – wyniki konkursu

Jury Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Plastycznego z cyklu „Śląskie Tradycje” postanowiło nagrodzić następujące osoby:

Patrycję Wróblewską ze SP nr 45 w Katowicach za pracę literacką pt. „Poprzednie życie” – I miejsce

Martynę Sidło ze SP nr 45 w Katowicach za wiersz pt. „Śląscy powstańcy” – II miejsce

Karolinę Kolarską ze SP nr 5 w Chorzowie za pracę plastyczną pt. „Śląscy powstańcy” – II miejsce

Julię Niesyto ze SP nr 45 w Katowicach za pracę literacką pt. „Ciche bohaterki” – III miejsce

Edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Bohaterowie Powstań Śląskich”. Uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy ciekawego spojrzenia na tak ważny etap naszej historii. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wysłane pocztą w przyszłym tygodniu.


REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO

Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Edycja ta jest kontynuacją konkursu z roku szkolnego 2019/2020 (zawieszonego z powodu pandemii) i  przebiegać będzie pod hasłem:

Bohaterowie Powstań Śląskich

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie w uczestnikach konkursu:
 • potrzeby poszukiwania informacji o swoim mieście, rodzinie, jego bohaterach, ich historii, ciekawych wydarzeniach w ich życiu, szczególnie w czasach trwania powstań na Śląsku;
 • poczucia identyfikacji ze śląską tradycją historyczną i kulturową,
 • zainteresowań czytelniczych, literackich, plastycznych, historycznych.
 1. Pobudzenie do literackiej i/lub plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i rozmowami z najbliższymi.
 2. Przybliżenie młodym twórcom historii naszej ojczyzny, szczególnie okresu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest bezpłatny, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych , średnich i ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek oświatowych województwa śląskiego (prace plastyczne i/lub literackie).
 2. Wiek uczestników: od 7 do 18 lat.
 3. Uczestnik konkursu może wykonać zarówno pracę plastyczną  jak i literacką albo wybrać tylko jedną z form wypowiedzi (praca plastyczna lub literacka). Każda szkoła/placówka zgłasza maksymalnie 10 prac w danej kategorii.
 4. Format prac plastycznych: nie przekraczający 50 cm x 70 cm.
 5. Technika prac plastycznych: dowolna – prace płaskie. Prace przestrzenne nie będą uwzględniane. Każda praca plastyczna (z tyłu) powinna być opisana pismem drukowanym: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.
 6. Uczestnik konkursu odpowiedzialny za pracę literacką musi nadesłać 1 utwór (wiersz, esej, reportaż, opowiadanie, wywiad) nie publikowany i nie nagradzany wcześniej, napisany na komputerze. Każda praca literacka powinna być opisana w stopce (dół strony): inicjały imienia i nazwiska uczestnika,, a z tyłu ostatniej strony: imię i nazwisko uczestnika konkursu, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.
 7. Termin nadesłania prac (komplet: praca literacka i/lub plastyczna) do 26 marca 2021 r. na adres: Zespół Szkół i Placówek 2 ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice z dopiskiem MDK – konkurs „Śląskie Tradycje”
 8. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1)  wraz z klauzulą zgody i obowiązku informacyjnego..
 9. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 7-11 lat i 12-18 lat.
 10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator  zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych  z konkursem  z cyklu „Śląskie tradycje” oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781)  i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 11. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury. W związku z pandemią koronawirusa prace nadesłane w roku szkolnym 2019/2020 zostaną włączone do oceny prac przez jury w tej edycji konkursu.
 12. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wysłane pocztą.
 13. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl w dniu 20 kwietnia 2021 r.
 14. Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2020/2021 w siedzibie placówki.
 15. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela z ramienia placówki Pani Joanna Spera. Kontakt tel. 32 254 76 99 w.18 lub e’mail konkurs.mdkkatowice@wp.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego z cyklu „Śląskie Tradycje”

pod hasłem: „Bohaterowie Powstań Śląskich

Katowice, luty – kwiecień 2021 r.

 1. Praca plastyczna 

Imię i nazwisko autora pracy plastycznej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy plastycznej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy plastycznej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Praca literacka

Imię i nazwisko autora pracy literackiej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy literackiej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy literackiej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca:  ……………………………………………………………………………………………………………

III. Dane placówki zgłaszającej ucznia:

Nazwa placówki, adres, telefon:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 10   i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

Oświadczenie zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia i na nadesłanych pracach  na Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Bohaterowie Powstań Śląskich” w celu przeprowadzenia ww. konkursu,  w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronach internetowych i facebookach placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji nadesłanych prac na terenie placówki, na stronach internetowych i facebookach placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystanie nadesłanych prac do promocji konkursu.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 032-6061328
 3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2020/2021 – prace, karty zgłoszeń, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – wybrane prace, protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
 5. Praca plastyczna

………………………                                                                           ………………………….

Podpis rodzica                                                                                Podpis nauczyciela

II . Praca literacka

……………………                                                                             ………………………….

Podpis rodzica                                                                              Podpis nauczyciela

 1. Szkoła/Placówka:

………………………………………………….

Pieczątka szkoły/placówki

Regulamin do pobrania:

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO – plik docx

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO – plik pdf

Post Author: Joanna Spera