IV Wojewódzki Konkurs Czytelniczy – regulamin

Serdecznie zapraszamy do udziału w IV Wojewódzkim Konkursie Czytelniczym  pt. ” W zaczarowanym świecie książek Marii Krüger”.

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  w ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2

w KATOWICACH

przy ul. Zarębskiego 2

TEL. 32 254 76 99

ZAPRASZA

UCZNIÓW KLAS II i III

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W IV WOJEWÓDZKIM KONKURSIE CZYTELNICZYM PT.:

W zaczarowanym świecie książek Marii Krüger”

 • Adresatem konkursu są uczniowie klas II i III szkół podstawowych i placówek oświatowych województwa śląskiego. Z każdej szkoły i placówki może zgłosić się maksymalnie 4 uczestników (2 zespoły – dwuosobowe). Zgłoszenia (wraz z załącznikami i klauzulami) przyjmowane są do 24 października 2018 r. na adres konkurs.mdkkatowice@wp.pl lub

Zespół Szkół i Placówek nr 2

ul. Zarębskiego 2

40-854 Katowice

z dopiskiem: MDK – Wojewódzki konkurs czytelniczy

 • Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z następującymi książkami pt. „Karolcia” i „Witaj Karolciu” oraz znać podstawowe informacje z życia autorki.

 • CEL GŁÓWNY KONKURSU: Rozbudzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych na książek Marii Krüger.

 • CELE OPERACYJNE:

 1. Zna – twórczość dla dzieci Marii Krüger,

                   – podstawowe fakty z życiorysu autorki,

 1. Rozumie – zasady rozwiązywania krzyżówek, testu wyboru, rebusów

                           – zasady konkursu

 1. Umie – samodzielnie poszukiwać potrzebne informacje i materiały,

                     – zdrowo współzawodniczyć między uczniami poszczególnych szkół,

                     – kojarzyć wybrane treści z posiadaną wiedzę,

                     – rozwiązywać krzyżówki,

                     – wyselekcjonować i wskazać poprawną odpowiedź w teście wyboru,

 • Konkurs odbędzie się 30 października 2018 r. w siedzibie placówki przy ul. Zarębskiego 2 o godz. 10.00 (budynek SP 20 w Katowicach).

 • Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać krzyżówki, testy wyboru, zadania i rebusy z wymienionych książek.

 • Protokół z posiedzenia jury będzie dostępny w siedzibie organizatora do końca roku szkolnego 2018/2019.

 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl

 • Informacji udziela Joanna Spera tel. 32-254 76 99 w.18 / konkurs.mdkkatowice@wp.pl

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy !!!

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do IV Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego

pt. „W zaczarowanym świecie książek Marii Krüger”

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………..

Wiek uczestnika konkursu: ……………Klasa …………

Nazwa placówki, adres, telefon:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu: ……………………

………………………………………………………………………………………………

  1. Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu.

  2. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu czytelniczego zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)..

Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego:

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do IV Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „W zaczarowanym świecie książek Marii Krüger” w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki, na stronie internetowej placówki, radiu i prasie wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

1.   Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2018/2019 – karty zgłoszeń, wypełnione przez dzieci zadania konkursowe, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli
organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów art 6 ust. 1 literka f.
5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest związane z wymogami ustawowymi oraz dobrowolne
(tak , nie – zaznacz „X” właściwe ), przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocji wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm).

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………            ………………………….        ……………………………..

Podpis rodzica               Podpis nauczyciela      Pieczątka szkoły/placówki

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

                                                       Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

w IV Wojewódzkim konkursie czytelniczym pt. „W zaczarowanym świecie książek Marii Krüger”, który odbędzie się 30.10.2018 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2 Katowice ul. Zarębskiego 2. Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo do zarejestrowanego materiału z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) .

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

………………………………………                                                                   …………………………………………….

miejscowość,                                                                                                                data czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie na potrzeby przeprowadzenia IV Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „W zaczarowanym świecie książek Marii Krüger”, jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji i upowszechniania konkursu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

1.   Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.

2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.

3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2018/2019 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli
organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów art 6 ust. 1 literka f.
5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest związane z wymogami ustawowymi oraz dobrowolne
(tak , nie – zaznacz „X” właściwe ), przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocji wobec dziecka, którego dane dotyczą, na podstawie przepisów Ustawy – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2018 r., poz. 996 z późn. zm).

9.    Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

…………………………………………….

czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Poniżej pliki z regulaminem konkursu do pobrania:

regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego W zaczarowanym świecie książek Maria Kruger- plik docx

regulamin IV Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego W zaczarowanym świecie książek Maria Kruger – plik pdf

Post Author: Joanna Spera