Miejski Międzyszkolny Konkurs na list do Świętego Mikołaja w języku angielskim

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury
w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach,
ul. Zarębskiego 2 tel.: 32 254 76 99,
email: konkurs.mdkkatowice@wp.pl

Regulamin:
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych, wychowanków Domów Kultury i Młodzieżowego Domu Kultury miasta Katowice.
2. Ocenie podlegać będzie estetyka i poprawność językowa.
3. Technika ozdabiania listu – dowolna. Format – A5, A4 lub A3.
4. Nagrody przyznawane będą w dwu kategoriach wiekowych: kl I-III i IV-VIII.
5. Listy prosimy dostarczać osobiście lub przesłać pocztą do dnia
3 grudnia 2018 r. (decyduje data wysłania).
6. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA zał. nr. 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW/OPIEKUNÓW zał. nr.2)
7. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 19 grudnia (środa) 2018 r. o godz. 1300 w obiekcie przy ulicy Zarębskiego 2.
8. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
9. Lista nagrodzonych osób zostanie umieszczona na stronie Młodzieżowego Domu Kultury (www.mdkkatowice.pl).
10. Do listów prosimy dołączyć dane uczestników (imię, nazwisko, wiek) oraz nazwisko nauczyciela.
11. Decyzja Jury jest ostateczna.
12. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
13. Pytania proszę kierować do organizatora – Izabela Sitko tel.: 660 722 357

NA ZWYCIĘZCÓW CZEKAJĄ NAGRODY!

 

Zał. nr. 1


KARTA ZGŁOSZENIA
do Miejskiego Międzyszkolnego Konkursu na List do Św. Mikołaja w j. angielskim

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………..
Wiek uczestnika konkursu: ……………Klasa …………
Nazwa placówki, adres, telefon:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….
Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..
Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego wychowanka do konkursu:
………………………………………………………………………………………………
Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem pkt . 8 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).
Oświadczenie zgody
My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do Miejskiego Międzyszkolnego Konkursu na List do Św. Mikołaja w j. angielskim w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki, na stronie internetowej placówki, radiu i prasie wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystaniu nadesłanej pracy do promocji konkursu.
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2018/2019 – karty zgłoszeń, nadesłane prace, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
…………………………. ……………………………..
Podpis rodzica Podpis nauczyciela Pieczątka szkoły/placówki

 

Zał. nr. 2


ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)
Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka
…………………………………………………………………………
Imię i nazwisko dziecka
w finale Miejskiego Międzyszkolnego Konkursu na List do Św. Mikołaja w j. angielskim który odbędzie się 19 grudnia 2018 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2, Katowice ul. Zarębskiego 2. Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo do zarejestrowanego materiału z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)
………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
miejscowość, data czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Oświadczenie zgody
Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie na potrzeby przeprowadzenia Miejskiego Międzyszkolnego Konkursu na List do Św. Mikołaja w j. angielskim, jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji i upowszechniania konkursu.

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
przyjmuję do wiadomości, iż:
1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Sebastian Łabowski, adres e-mail: inspektor@bezpieczne-dane.eu.
3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2018/2019 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
z przepisami obowiązującego prawa.
8. Podanie przeze mnie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocją.
9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

……………..…………………………………………….
(czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)

Post Author: admin