Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Święty Mikołaju …” – wyniki konkursu

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO

„Święty Mikołaju co w tym worku masz?

Jakie upominki grzecznym dzieciom dasz?”

Z przyjemnością informujemy, że Ogólnopolski Konkurs „Święty Mikołaju co w tym worku masz? Jakie upominki grzecznym dzieciom dasz?”  został rozstrzygnięty!

Dziękujemy i gratulujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i spróbowali swoich sił.

Oto lista osób nagrodzonych w konkursie:

I miejsce:

BLANKA CHABERSKA

ZSiP Nr 2  Katowice

II miejsce:

 HUBERT PASEK

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Nowa Dęba

III miejsce:

GABRIELA URBANIAK

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  Nowa Dęba

Nagrody zostaną wkrótce wysłane

GRATULUJEMY I ŻYCZYMY DALSZYCH SUKCESÓW!


 • Organizatorem konkursu jest nauczyciel zajęć w MDK – Pani Monika Bednarek
 • Adresatem konkursu są przedszkolacy w wieku 6 lat z wszystkich województw
 • Prace (wraz z załącznikami i klauzulami) przyjmowane będą do 30 listopada 2023 na adres:

Zespół Szkół i Placówek nr 2
ul. Zarębskiego 2
40-854 Katowice

z dopiskiem: MDK – Ogólnopolski konkurs plastyczny „Święty Mikołaju …”

 • Technika: dowolna – forma płaska
 • Format: dowolny
 • Cel główny konkursu: Umożliwienie zaprezentowania swojego talentu plastycznego oraz rozwijanie kreatywności.
 • Cele operacyjne :
 1. Zna                 – podstawowe techniki plastyczne,
 2. Rozumie         – zasady konkursu
 3. Umie               – kształtować wyobraźnię plastyczną, inspirować się tematyką zimową i świąteczną
 • Prace nie spełniające wymogów regulaminowych, nie będę brały udziału w konkursie
 • Autorzy nagrodzonych prac otrzymają dyplomy i nagrody, a opiekunowie laureatów podziękowania
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 12.2023 r.
 • Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na fb placówki oraz na jej stronie internetowej mdkkatowice.pl

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

 Serdecznie zapraszamy do rozwijania aktywności plastycznej 🙂

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU – MDK

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU – MDK

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do Ogólnopolskiego konkursu plastycznego

pt.:

 „Święty Mikołaju co w tym worku masz?

Jakie upominki grzecznym dzieciom dasz?”

Imię i nazwisko dziecka: ……………………………………………………………………..

Wiek uczestnika konkursu: ……………

Nazwa placówki, adres, telefon

…………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu: ……………………

………………………………………………………………………………………………

  1. Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu.
  2. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu plastycznego zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2019, poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.                       w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Oświadczenie   zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do Ogólnopolskiego konkursu plastycznego ” Święty Mikołaju co w tym worku masz? Jakie upominki grzecznym dzieciom dasz?”  w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej i fb placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki, na stronie internetowej i facebooku placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.                        w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032-6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2023/204 – karty zgłoszeń, wypełnione przez dzieci zadania konkursowe, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa .
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocji.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………                               ………………………….                ……………………………..

Podpis rodzica                                         Podpis nauczyciela                         Pieczątka szkoły/placówki

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

w  Ogólnopolskim konkursie plastycznym ” Święty Mikołaju co w tym worku masz? Jakie upominki grzecznym dzieciom dasz?”. Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo  do zarejestrowanego materiału  z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji  i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.10.05.2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2019 poz. 1781) .

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

………………………………………                      …………………………………………….

miejscowość, data                                                      czytelny podpis rodzica (opiekuna)

 

Oświadczenie zgody

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie  na potrzeby przeprowadzenia Ogółnopolskiego konkursu plastycznego „ Święty Mikołaju co w tym worku masz? Jakie upominki grzecznym dzieciom dasz?” jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji i upowszechniania konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.                        w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032-6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2023/2043 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

…………………………………………….

czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Post Author: admin