Regulamin konkursu na zilustrowanie idiomu angielskiego

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO NA ZILUSTROWANIE IDIOMU ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KL VII i VIII, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ ŚREDNICH

 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w Katowicach.
 2. Adresatami konkursu są uczniowie kl. VII i VIII szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych i średnich oraz placówek oświatowych i wychowawczych województwa śląskiego.
 3. Uczestnicy dowolną techniką plastyczną ilustrują dowolny idiom angielski.
 4. Prace prosimy przesyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
ul. Zarębskiego 2
Katowice 40- 854

 1. Termin nadsyłania prac: 1 marca 2019
 2. Jury oceniać będzie poprawność językową i kreatywność.
 3. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) oraz ZGODA- OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał. nr 2) wraz z klauzulami zgody i obowiązku informacyjnego.
 4. Na odwrocie pracy prosimy zamieścić:
  imię, nazwisko i wiek autora
  adres szkoły, adres poczty elektronicznej i numer telefonu placówki
  imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów
 5. Decyzja jury jest ostateczna.
 6. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie www.mdkkatowice.pl.
 7. Uroczyste podsumowanie konkursu, połączone z rozdaniem nagród, odbędzie się 20 marca (środa) 2019 r. o godz. 1300 w siedzibie placówki.
 8. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie  lub pocztą elektroniczną.
 9. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem oraz bezpłatnego i bez ograniczeń ich używania w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 10. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 11. Informacji udziela: Izabela Sitko, tel.: 660 722 357

 

ZAPRASZAMY!

 

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do   Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Językowego na zilustrowanie idiomu angielskiego dla uczniów kl. VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………..

Wiek uczestnika konkursu: ……………Klasa …………

Nazwa placówki, adres, telefon:…………………………………………………………….………………

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego wychowanka do konkursu: ………………………………………………………………………………………………

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem pkt . 13 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

Oświadczenie zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do  Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Językowego na zilustrowanie idiomu angielskiego dla uczniów kl VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki, na stronie internetowej placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystaniu nadesłanej pracy do promocji konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 032 6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2018/2019 – karty zgłoszeń, nadesłane prace, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

………………………….              ……………………………..

Podpis rodzica                     Podpis nauczyciela                         Pieczątka       szkoły/placówki

 

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

w  finale  Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Językowego na zilustrowanie idiomu angielskiego dla uczniów kl VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich, który odbędzie się 20 marca 2019 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2, Katowice  ul. Zarębskiego 2. Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę   na realizatora konkursu prawo do zarejestrowanego materiału z możliwością jego wykorzystania  i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

miejscowość, data                                                                            czytelny podpis rodzica (opiekuna)

 

Oświadczenie zgody

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie na potrzeby przeprowadzenia Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Językowego na zilustrowanie idiomu angielskiego dla uczniów kl VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji i upowszechniania konkursu.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2,      ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 032 6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2018/2019 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych dziecka jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

……………..…………………………………………….

                                                                              (czytelny podpis rodzica/prawnego opiekuna)                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Post Author: admin