Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Językowego

Dziękujemy za przesłane prace na konkurs, jednak w związku z zaistniałą sytuacją rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po rozpoczęciu zajęć w placówkach oświatowych.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNO – JĘZYKOWEGO NA ZILUSTROWANIE IDIOMU ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW KL VII i VIII SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH ORAZ WYCHOWANKÓW INNYCH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

 

 1. Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w Katowicach.
 2. Adresatami konkursu są uczniowie kl. VII i VIII szkół podstawowych, wszystkich klas szkół ponadpodstawowych oraz wychowankowie placówek oświatowych i wychowawczych województwa śląskiego.
 3. Uczestnicy dowolną techniką plastyczną ilustrują dowolny idiom angielski, którego treść jest częścią kompozycji pracy.
 4. Prace prosimy przesyłać na adres:

Młodzieżowy Dom Kultury
w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach
ul. Zarębskiego 2, 
Katowice 40- 854

 1. Termin nadsyłania prac: 6 marca 2020
 2. Jury oceniać będzie poprawność językową, kreatywność, trafność przekazu, zgodność ilustracji ze znaczeniem idiomu oraz wartość artystyczną.
 3. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1)  wraz z klauzulami zgody i obowiązku informacyjnego.
 4. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem oraz bezpłatnego i bez ograniczeń używania w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy  z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2018, poz. 1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
 5. Na odwrocie pracy prosimy zamieścić:
  imię, nazwisko i wiek autora
  adres szkoły, adres poczty elektronicznej i numer telefonu placówki
  imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego uczniów
 6. Decyzja jury jest ostateczna.
 7. Nazwiska laureatów zostaną opublikowane na stronie www.mdkkatowice.pl
 8. Nagrody rozesłane zostaną pocztą.
 9. O wynikach laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie  lub pocztą elektroniczną.
 10. Jury zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 11. Informacji udziela: Izabela Sitko, tel.: 32 254 76 99

 ZAPRASZAMY!

 

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do   Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Językowego na zilustrowanie idiomu angielskiego dla uczniów kl VII i VIII szkół podstawowych i szkół średnich oraz wychowanków innych placówek oświatowych

 

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………..

Wiek uczestnika konkursu: ……………

Nazwa placówki, adres, telefon:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego wychowanka do konkursu:

………………………………………………………………………………………………

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem pkt . 8 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

Oświadczenie zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do Wojewódzkiego Konkursu Plastyczno- Językowego na zilustrowanie idiomu angielskiego dla uczniów kl VII i VIII szkół podstawowych i szkół średnich oraz wychowanków innych placówek oświatowych w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki, na stronie internetowej placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystaniu nadesłanej pracy do promocji konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl, tel. 032 6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2019/2020 – karty zgłoszeń, nadesłane prace, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie
  z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

………………………….              ……………………………..                     ……………………………….

Podpis rodzica                     Podpis nauczyciela                         Pieczątka       szkoły/placówki

Post Author: admin