VI Wojewódzki Konkurs Czytelniczy „W świecie książek Waldemara Cichonia” – wyniki konkursu

Wyniki

Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego

„W świecie książek Waldemara Cichonia”

W dniu 5 maja 2021 roku odbył się online VI Wojewódzki Konkurs Czytelniczy „W świecie książek Waldemara Cichonia”. Do konkursu zgłosiło się 24 uczniów z sześciu szkół województwa śląskiego. Młodzi ludzie sprawdzili swoją wiedzę z dwóch książek Pana Cichonia opowiadających  o przygodach kotka Cukierka.

Oto najlepsi z nich:

I miejsce

Ignacy Gansty  – SP nr 19 Katowice

Hanna Gabryś – SP nr 5 Łaziska Górne

Jan Solarczyk – ZSP Pszczyna

II miejsce

Filip Doruchowski – SP Panki

Jakub Śleszyński – SP 4 Będzin

Błażej Sękowski – SP nr 3 Czeladź

Leon Malski  – SP nr 3 Czeladź

Paulina Musiał  – ZSP Pszczyna

Monika Szwarc – ZSP Pszczyna

Szymon Słomiany – SP nr 5 Łaziska Górne

III miejsce

Justyna Radkiewicz  – SP nr 19 Katowice

Bartosz Macherzyński  – SP Panki

Marcelina Król – SP Panki

Hanna Szkutnik – SP nr 3 Czeladź

Emilia Jarczok – ZSP Pszczyna

Zwycięzcom gratulujemy. Nagrody i dyplomy wyślemy pocztą w II połowie maja 2021 r.


W związku ze sytuacją epidemiologiczną w naszym województwie konkurs odbędzie się online. O warunkach przeprowadzenia konkursu opiekunowie (nauczyciele) zgłoszonych uczestników zostaną poinformowani w dniu 23 kwietnia 2021 r. drogą mailową. Data i godzina konkursu pozostają bez zmian. Osoby, które chcą dołączyć do grona uczestników konkursu prosimy o wysłanie maila do 20 kwietnia 2021. Serdecznie zapraszamy.


MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY  W ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH 

przy ul. Zarębskiego 2  TEL. 32 254 76 99

ZAPRASZA

UCZNIÓW KLAS II i III

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W VI WOJEWÓDZKIM KONKURSIE CZYTELNICZYM  PT.:

„W świecie książek Waldemara Cichonia”

 • Adresatem konkursu są uczniowie klas II i III szkół podstawowych i placówek oświatowych województwa śląskiego. Z każdej szkoły i placówki może zgłosić się maksymalnie 4 uczestników. Zgłoszenia (wraz z załącznikami i klauzulami) przyjmowane są do 20 kwietnia 2021 na adres konkurs.mdkkatowice@wp.pl lub Zespół Szkół i Placówek nr 2 ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice

z dopiskiem: MDK – Wojewódzki konkurs czytelniczy

 • Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z następującymi książkami „Cukierku, ty łobuzie!”, „Nie martw się Cukierku”, oraz znać podstawowe informacje z życia autora.
 • CEL GŁÓWNY KONKURSU:  Rozbudzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych na podstawie twórczości Waldemara Cichonia.
 • CELE OPERACYJNE: 

Zna – twórczość dla dzieci Waldemara Cichonia,

– podstawowe fakty z życiorysu autora,

Rozumie  – zasady rozwiązywania krzyżówek, testu wyboru, rebusów

– zasady konkursu

Umie  – samodzielnie  poszukiwać  potrzebne   informacje  i  materiały,

– zdrowo współzawodniczyć między uczniami poszczególnych szkół,

– kojarzyć wybrane treści z posiadaną wiedzę,

– rozwiązywać krzyżówki,

– wyselekcjonować i wskazać poprawną odpowiedź w teście wyboru,

 • Konkurs odbędzie się 5 maja 2021 r. w siedzibie placówki przy Zarębskiego 2  o godz. 9:30 (budynek SP 20 w Katowicach) jeżeli pozwolą na to warunki epidemiologiczno-sanitarne lub zdalnie.
 • Uczestnicy konkursu będą rozwiązywać test zawierający krzyżówkę, testy wyboru, zadania i rebusy z wymienionych książek.
 • Protokół z posiedzenia jury będzie dostępny w siedzibie organizatora do końca roku szkolnego 2020/2021.
 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej mdkkatowice.pl
 • Informacji udziela Joanna Spera tel. 32-254 76 99 w.18 / mdkkatowice@wp.pl

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy !!!

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do VI Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „W świecie książek Waldemara Cichonia”

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………..

Wiek uczestnika konkursu: ……………Klasa …………

Nazwa placówki, adres, telefon:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu: ……………………

………………………………………………………………………………………………

  1. Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu.
  2. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu czytelniczego zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2020, poz. 1320) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Oświadczenie   zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do VI Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „W świecie książek Waldemara Cichonia” w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki, na stronie internetowej i facebooku placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032-6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2020/2021 – karty zgłoszeń, wypełnione przez dzieci zadania konkursowe, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa .
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocji.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………                            ………………………….                    ……………………………..

Podpis rodzica                                         Podpis nauczyciela                         Pieczątka szkoły/placówki

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

w  IV Wojewódzkim konkursie czytelniczym pt. „W świecie książek Waldemara Cichonia”, który odbędzie się 5.05.2021 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2 Katowice ul. Zarębskiego 2. Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo  do zarejestrowanego materiału  z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji  i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.10.05.2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2020 poz. 1320) .

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

………………………………………                       …………………………………………….

miejscowość, data                                                        czytelny podpis rodzica (opiekuna)

 

Oświadczenie zgody

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie  na potrzeby przeprowadzenia VI Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego  „W świecie książek Waldemara Cichonia”, jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji  i upowszechniania konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.                        w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032-6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2020/2021 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

…………………………………………….

czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Regulamin do pobrania:

VI Wojewódzki konkurs czytelniczy W świecie książek Waldemara Cichonia – plik docx

VI Wojewódzki konkurs czytelniczy W świecie książek Waldemara Cichonia – plik pdf

Post Author: Joanna Spera