Wojewódzki konkurs plastyczny „W świątecznym blasku lampionu”

REGULAMIN IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ :
„W świątecznym blasku lampionu”
Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Z ramienia organizatora odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Sabina Kanarek

Cele konkursu:
1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji związanych z okresem poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz same święta.
2. Pobudzenie do plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i obserwacjami.
3. Poznanie przez dzieci i młodzież techniki budowy lampionu i jego wykorzystania.
4. Wykonanie lampionu świątecznego.

Zasady konkursu:
1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek oświatowych województwa śląskiego.
2. Wiek uczestników: od 7 do 18 lat.
3. Technika: dowolna.
4. Termin nadesłania prac do 28 listopada 2022 r. na adres:

Zespół Szkół i Placówek nr 2
ul. Zarębskiego 2
40-854 Katowice
z dopiskiem: MDK – konkurs „W świątecznym blasku lampionu”

5. Każda praca (od spodu) powinna być opisana pismem drukowanym: ♦ imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, nazwa szkoły
6. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) wraz z klauzulą zgody i obowiązku informacyjnego.
7. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 7-11 lat i 12-18 lat.
8. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
9. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury.
10. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą lub przekazane przez skrytki w CUW w Katowicach.
11. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl w zakładce konkursy.
12. Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2022/2023 w siedzibie placówki.
13. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Post Author: admin