Wyniki Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „W świątecznym blasku lampionu”

Już wszystko jasne. W dniu 4 grudnia 217 r. zebrało się jury w celu wyłonienia najpiękniejszych lampionów nadesłanych na konkurs. Organizatorem konkursu był Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Na konkurs nadesłano 136 lampionów z placówek oświatowych i kulturalnych województwa śląskiego (Katowice, Mierzęcice, Przeczyce, Nowa Wieś, Łaziska Górne, Gliwice, Będzin, Ruda Śląska, Świerklany, Częstochowa, Panki, Orzesze, Chorzów). Jury postanowiło przyznać następujące miejsca i wyróżnienia:

– w kategorii wiekowej 5-6 lat:

I miejsce             Sonia Setlak Przedszkole nr 1 w Świerklanach

II miejsce            Ewa Ulczok SP 2 w Łaziskach Górnych

III miejsce           Julia Gizdoń SP 2 w Łaziskach Górnych

Wyróżnienie      Nikodem Kakitek  SP 2 w Łaziskach Górnych

Wyróżnienie      Justyna Lisowska  SP 9 w Będzinie

Wyróżnienie      Wiktor Larecki SP 2 w Łaziskach Górnych

Wyróżnienie      Marysia Sobol MP 75 w Katowicach

– w kategorii wiekowej 7-10 lat:

I miejsce             Maja Sacawa SP 2 w Łaziskach Górnych

II miejsce            Patrycja Józewicz SP 2 w Łaziskach Górnych

II miejsce            Maria Dytko SP 2 w Łaziskach Górnych

III miejsce           Mikołaj Zegadło – SP 1 w Częstochowie

Wyróżnienie      Zuzanna Zielonka SP 1 w Świerklanach

Wyróżnienie      Aleks Hiszpański ODK „METEOR” Ruda Śląska

Wyróżnienie      Hanna Setlak SP 1 w Świerklanach

Wyróżnienie      Julia Przewłocka SP w Przeczycach

Wyróżnienie      Jacek Przybysz ZSS nr 3 w Chorzowie

– w kategorii wiekowej 11-15 lat:

I miejsce             Marcelina Swadźba SP 2 w Łaziskach Górnych

II miejsce            Oliwia Tomala SP 1 w Świerklanach

III miejsce           Krzysztof Hawlicki Zespół Szkolno-Przedszkolny dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących w Katowicach

Wyróżnienie      Dominika Sacawa  SP 2 w Łaziskach Górnych

Wyróżnienie      Maja Kodzis  SP 2 w Łaziskach Górnych

Wyróżnienie      Kinga Świtalska  SP 2 w Łaziskach Górnych

Wyróżnienie      Mateusz Kośmider SP w Przeczycach

Wyróżnienie      Marcin Gajda SP 1 w Orzeszu

Wyróżnienie      Amanda Madeja SP 1 w Orzeszu

Serdecznie gratulujemy zwycięzcą. Laureatów wraz z nauczycielami zapraszamy na uroczyste podsumowanie konkursu do siedziby Młodzieżowego Domu Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach przy ul. Zarębskiego 2 w dniu  7 grudnia 2017 na godz. 12:30. Do zobaczenia.

 

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ „W świątecznym blasku lampionu”

 

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach w Zespole Szkół  i Placówek nr 2 w Katowicach. Z ramienia organizatora odpowiedzialnym za przeprowadzenie konkursu są Joanna Spera i Agnieszka Żegleń.


Cele konkursu:

 1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji związanych z okresem poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz same święta.
 2. Pobudzenie do plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i obserwacjami.
 3. Poznanie przez dzieci i młodzież techniki budowy lampionu i jego wykorzystania.
 4. Wykonanie lampionu świątecznego.

 

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla wychowanków przedszkoli, uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych województwa śląskiego.
 2. Wiek uczestników: od 5 do 15 lat.
 3. Technika:
 4. Termin nadesłania prac do 30 listopada 2017 r. na adres:

 Zespół Szkół i Placówek nr 2

ul. Zarębskiego 2

40-854 Katowice

z dopiskiem: MDK – konkurs „W świątecznym blasku lampionu”

 1. Każda praca (od spodu) powinna być opisana pismem drukowanym:
 • imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, nazwa szkoły
 1. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) oraz ZGODA-OŚWIADCZENIE RODZICÓW (zał.nr. 2).
 2. Nadesłane prace będą oceniane w trzech kategoriach: 5-6 lat, 7-10 lat i 11-15 lat.
 3. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych  z konkursem oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997  o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).
 4. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury.
 5. Przewiduje się przyznanie nagród oraz prezentacje najlepszych prac podczas finału konkursu w siedzibie placówki w dniu 7 grudnia 2017 r.
 6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej mdkkatowice.pl w zakładce konkursy.
 7. Nieodebrane nagrody (do miesiąca od podsumowania konkursu) przechodzą na własność MDK.
 8. Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2017/2018 w siedzibie placówki.
 9. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Do pobrania

regulamin konkursu wraz z załącznikami: konkurs-w-świątecznym-blasku-lampionu wojewódzki

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzki Konkurs Plastyczny  „W świątecznym blasku lampionu”

Katowice, listopad – grudzień 2017 r.

 

Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………

Wiek autora: …………………………………………………………………………………

Nazwa placówki, adres, telefon:…………………………………………………………….

. ……………………………………………………………………..

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………

………………………………………………………………………………………………

 1. Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu przez Organizatorów ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 8 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).
 2. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu plastycznego zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922).

 

 

 

………………………                 ………………………….        ……………………………..

Podpis rodzica                          Podpis nauczyciela                         Pieczątka szkoły/placówki

 

————————————————————————————————————————

Zał. nr. 2

 

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

 

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

 

w finale Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „W świątecznym blasku lampionu”, który odbędzie się 7.12.2017 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2. Niniejszym udzielam zezwolenia  na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo do zarejestrowanego materiału  z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.29.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 poz. 922).

 

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

 

………………………………………                                 …………………………………………….

miejscowość, data               czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Post Author: Joanna Spera