Wyniki konkursu „Człowiek i zwierzęta”

Wyniki konkursu wojewódzkiego na plakat o tematyce ekologicznej w j. angielskim 

temat edycji: ,,Człowiek i zwierzęta”

UWAGA – nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wysłane lub dostarczone do szkół i placówek do 5 czerwca 2017 r.

Jury w składzie:

mgr Eugenia Peryga, nauczyciel plastyki

mgr Benigna Miśta, nauczyciel plastyki

mgr Izabela Sitko, nauczyciel j. angielskiego

wyłoniło następujących laureatów:

 

I miejsce     Maksymilian Wiśniowski, lat 13 SP 27 w Bielsku Białej

II miejsce    Aleksandra Górka, lat 12, SP 27 w Bielsku Białej

II miejsce    Piotr Iwanow, kl VI SP 12 w Katowicach

III miejsce   Dawid Jarząbek, kl IV SP 20 w Katowicach

III miejsce   Weronika Napierała , kl V, SP 20 w Katowicach

wyróżnienia:

Paulina Guguła,lat 11, SP 20 w Katowicach

Nina Piekarska, lat 11, SP 27 w Bielsku Białej

Hubert Kryk, kl VI SP 12 w Katowicach

Oliwia Król, lat 12, Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Bielsku Białej

Olimpia Zbijowska, lat 11, SP 27 w Bielsku Białej

 

Dziękujemy nauczycielom i uczestnikom!Człowiek i zwierzęta

REGULAMIN UCZESTNICTWA w IV edycji konkursu wojewódzkiego na plakat o tematyce ekologicznej w języku angielskim – temat edycji: CZŁOWIEK I ZWIERZĘTA

ORGANIZATOR KONKURSU: Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach, ul. Gliwicka 214

UCZESTNICY: Uczniowie kl IV-VI szkół podstawowych oraz wychowankowie innych placówek oświatowych naszego województwa z tego samego przedziału wiekowego.

CELE:

 1. uwrażliwienie uczestników na potrzebę dbałości o ochronę środowiska naturalnego,
 2. motywowanie do nauki języka angielskiego,
 3. prezentacja twórczości dzieci i młodzieży, ich uzdolnień i zainteresowań,
 4. rozwijanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni i różnych form wyrażania siebie.

MIEJSCE REALIZACJI: Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach, ul. Gliwicka 214

TEMAT EDYCJI: Człowiek i zwierzęta

Technika wykonania prac – dowolna (technika płaska), format – dowolny.

 

ZASADY UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac wykonanych samodzielnie przez uczniów zgodnie z tematem.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 3. Nadesłane prace należy z tyłu opisać drukowanymi literami (tytuł pracy, imię i nazwisko autora, wiek autora, nazwa i adres placówki, imię i nazwisko nauczyciela pod kierunkiem którego powstała praca, adres poczty elektronicznej, nr telefonu placówki).
 4. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA

(zał. nr. 1).

 1. Prace nie opisane nie zostaną zakwalifikowane.
 2. Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie Młodzieżowego Domu Kultury lub przesłać na adres podany poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 21.04.2017 r. z dopiskiem „Plakat o tematyce ekologicznej w j. angielskim” (decyduje data wysłania):

Młodzieżowy Dom Kultury
ul. Gliwicka 214
40- 861 Katowice
tel.: 32 254-11-27

Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu.

 1. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. o godz. 1300 w Młodzieżowym Domu Kultury, ul. Gliwicka 214.

9.Wszystkie placówki, których uczniowie zdobędą nagrody i ich prace będą prezentowane na wystawie zostaną powiadomione drogą telefoniczną lub e-mailową.

 1. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 29.08.1997 o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 922).
 2. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym Regulaminie.
 3. Informacji szczegółowych udziela:

Izabela Sitko: isitko@poczta.onet.pl lub konkurs.mdkkatowice@wp.pl

tel.: 660 722 357Zał. nr 1

KARTA ZGŁOSZENIA Konkurs na plakat o tematyce ekologicznej w j.angielskim, 2017 r.

Imię i nazwisko autora: …………………………………………………………………………

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………….

Wiek autora: …………………………………………………………………………………….

Nazwa i adres placówki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu:

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

Imię i nazwisko nauczyciela:

………………………………………………………………………………………………….

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie uczestnictwa przez Organizatorów  i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych    (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

 

Podpis rodzica :                       Podpis nauczyciela:                 Podpis Dyrektora szkoły:

Post Author: admin