VIII Wojewódzki Konkurs Czytelniczy pt.” W świecie książek Agnieszki Stelmaszyk” – tegoroczna edycja już za nami

W dniu 9 maja 2023 r. odbył się finał Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego   pt. „W świecie książek Agnieszki Stelmaszyk”.  Zmagania zostały przeprowadzone w siedzibie organizatora. Wzięli nich udział dzieci klas II i III z Katowic, Rudy Śląskiej i Czeladzi.

Jury po sprawdzeniu prawidłowości udzielonych odpowiedzi postanowiło przyznać:

I miejsce:            Maria Ch.          Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach

                              Aleksandra K.   Szkoła Podstawowa nr 14 w Rudzie Śląskiej

II miejsce:          Liam D.  D.         Szkoła Podstawowa nr 14 w Rudzie Śląskiej

                              Tomek M.           Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach

III miejsce:         Zofia P.               Szkoła Podstawowa nr 3 w Czeladzi

 

Wyróżnienie:   

Oskar P.                 Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach

Sebastian Z.          Szkoła Podstawowa nr 3 w Czeladzi

Wiktoria B.           Szkoła Podstawowa nr 19 w Katowicach

Lena W.                Szkoła Podstawowa nr 14 w Rudzie Śląskiej

Laureaci otrzymali dyplomy i nagrody, które zostały wręczone podczas finału konkursu.  

Oprawę artystyczną konkursu zapewnili wokaliści zespołu „KATOSIE”.

Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i do zobaczenia za rok. 


Niestety, ze względów organizacyjnych (choroba nauczyciela prowadzącego konkurs), musimy przesunąć termin wojewódzkiego konkursu „W świecie książek Agnieszki Stelmaszyk” na 9 maja 2023 na godz. 9:30.  
Zespół Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach

MŁODZIEŻOWY DOM KULTURY w ZESPOLE SZKÓŁ I PLACÓWEK NR 2 W KATOWICACH

przy ul. Zarębskiego 2  TEL. 32 254 76 99

ZAPRASZA UCZNIÓW KLAS II i III

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DO WZIĘCIA UDZIAŁU

W VIII WOJEWÓDZKIM KONKURSIE CZYTELNICZYM  PT.:

„W świecie książek Agnieszki Stelmaszczyk”

 • Adresatem konkursu są uczniowie klas II i III szkół podstawowych i placówek oświatowych województwa śląskiego. Z każdej szkoły i placówki może zgłosić się maksymalnie 4 uczestników. Zgłoszenia (wraz z załącznikami i klauzulami) przyjmowane są do 17 kwietnia 2023 na adres konkurs.mdkkatowice@wp.pl lub

Zespół Szkół i Placówek nr 2

ul. Zarębskiego 2

40-854 Katowice

z dopiskiem: MDK – Wojewódzki konkurs czytelniczy

 • Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z następującą książką „Kroniki Archeo: Tajemnica klejnotu Nefertiti (Tom 1)”, oraz znać podstawowe informacje z życia autorki.
 • CEL GŁÓWNY KONKURSU:  Rozbudzenie u dzieci zainteresowań czytelniczych na podstawie twórczości Agnieszki Stelmaszczyk.
 • CELE OPERACYJNE:
 1. Zna                 – twórczość dla dzieci Agnieszki Stelmaszczyk, – podstawowe fakty z życiorysu autorki,
 1. Rozumie         – zasady rozwiązywania krzyżówek, testu wyboru, rebusów, – zasady konkursu
 1. Umie              – samodzielnie  poszukiwać  potrzebne   informacje  i  materiały, – zdrowo współzawodniczyć między uczniami poszczególnych szkół, – kojarzyć wybrane treści z posiadaną wiedzę, – rozwiązywać krzyżówki, – wyselekcjonować i wskazać poprawną odpowiedź w teście wyboru,
 • Konkurs odbędzie się 20 kwietnia 2023 r. 9maja 2023 r. w siedzibie placówki przy Zarębskiego 2 o godz. 9:30 (budynek SP 20 w Katowicach) jeżeli pozwolą na to warunki epidemiologiczno-sanitarne lub zdalnie.
 • Uczestnicy konkursu (indywidualnie) będą rozwiązywać test zawierający krzyżówkę, testy wyboru, zadania i rebusy z wymienionej książki.
 • Protokół z posiedzenia jury będzie dostępny w siedzibie organizatora do końca roku szkolnego 2022/2023.
 • Wyniki konkursu zostaną umieszczone na stronie internetowej mdkkatowice.pl
 • Informacji udziela Joanna Spera tel. 32-254 76 99 w.18 / mdkkatowice@wp.pl

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody !!!

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA

Serdecznie zapraszamy do wspólnej zabawy !!!

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

do VIII Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „W świecie książek Agnieszki Stelmaszczyk”

Imię i nazwisko ucznia: ……………………………………………………………………..

Wiek uczestnika konkursu: ……………Klasa …………

Nazwa placówki, adres, telefon:……………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………….

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu: ……………………

………………………………………………………………………………………………

  1. Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu.
  2. Zapoznałem się z regulaminem konkursu i wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia konkursu czytelniczego zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.  2019, poz. 1781) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).

Oświadczenie   zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do VIII Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego „W świecie książek Agnieszki Stelmaszczyk”  w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki, na stronie internetowej i facebooku placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032-6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2022/2023 – karty zgłoszeń, wypełnione przez dzieci zadania konkursowe, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa .
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocji.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

………………………                            ………………………….                    ……………………………..

Podpis rodzica                                         Podpis nauczyciela                         Pieczątka szkoły/placówki

Zał. nr. 2

ZGODA – OŚWIADCZENIE RODZICÓW (OPIEKUNÓW)

Ja niżej podpisany wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka

…………………………………………………………………………

Imię i nazwisko dziecka

w  VIII Wojewódzkim konkursie czytelniczym pt. „W świecie książek Agnieszki Stelmaszczyk”, który odbędzie się 20.04.2023 r. w Zespole Szkół i Placówek nr 2 Katowice ul. Zarębskiego 2. Niniejszym udzielam zezwolenia na rejestrację finału konkursu oraz przenoszę na realizatora konkursu prawo  do zarejestrowanego materiału  z możliwością jego wykorzystania i rozpowszechniania na wszystkich polach eksploatacji. Akceptuję tematykę konkursu oraz wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka, w szczególności utrwalonego na zdjęciach i materiałach filmowych, do celów promocji  i upowszechniania konkursu a także na wykorzystanie danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn.10.05.2018 o ochronie danych osobowych  (Dz. U. 2019 poz. 1781) .

Imię i nazwisko rodzica (opiekuna) ………………………………………………………………

………………………………………                       …………………………………………….

miejscowość, data                                                        czytelny podpis rodzica (opiekuna)

 

Oświadczenie zgody

Ja niżej podpisany wyrażamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka podanych w wyżej wymienionej zgodzie  na potrzeby przeprowadzenia VIII Wojewódzkiego Konkursu Czytelniczego  „W świecie książek Agnieszki Stelmaszczyk”, jego rejestrację, wykorzystanie i rozpowszechnianie na wszystkich polach eksploatacji, wykorzystaniu wizerunku mojego dziecka do celów promocji  i upowszechniania konkursu.

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.   w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl lub telefonicznie pod nr 032-6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres roku szkolnego 2022/2023 a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem finału konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

…………………………………………….

czytelny podpis rodzica (opiekuna)

Pliki do pobrania:

VIII Wojewódzki konkurs czytelniczy W świecie książek Stelmaszczyk

VIII Wojewódzki konkurs czytelniczy W świecie książek Stelmaszczyk

Post Author: Joanna Spera