JA – TY – MY OBYWATELE EUROPY – zmiany w organizacji konkursu

W związku z zaistniałą sytuacją podjęto następujące decyzje:

 • Przenieść niniejszą edycję konkursu, ze względu na sytuację epidemiologiczno-sanitarną, na miesiące marzec-maj 2021 roku. Hasło konkursu pozostaje bez zmian.
 • Nadesłane prace do 14 września 2020 r. będą podlegały ocenie w edycji marzec-maj 2021 roku.
 • Ze względów sanitarno-epidemiologicznych nie przewiduje się podsumowania konkursu na terenie placówki. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą.
 • Zaktualizowany regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej placówki po 15 września 2020 roku.

W związku z zaistniałą sytuacją termin nadsyłania prac na konkurs zostaje przesunięty do dwóch tygodni po rozpoczęciu zajęć lekcyjnych w szkołach.

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach 

   40-854 Katowice,  ul. Zarębskiego 2,  tel.:(32) 254 76 99, 254-11-27

 e – mail: mdkkatowice@poczta.onet.pl,   www.mdkkatowice.pl

 

OGÓLNOPOLSKI  KONKURS  PLASTYCZNY

z cyklu

JA – TY – MY

OBYWATELE  EUROPY

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA

 

VII edycji ogólnopolskiego konkursu plastycznego, który w tym roku przebiega pod hasłem

                          „Z baśnią i legendą po Europie”

 ORGANIZATOR KONKURSU:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w Katowicach.

                                                                                    

UCZESTNICY:

Dzieci i młodzież z przedszkoli, szkół podstawowych oraz innych placówek oświatowych.

 

CELE:

– kształtowanie szacunku dla tradycji i umiejętności czerpania wartości z niej płynących,

– wspieranie kreatywności i poczucia bycia równorzędnym partnerem

w wielokulturowej Europie,

– wprowadzenie w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury,

– rozwijanie zainteresowań czytelniczych,

– wykorzystanie sztuki jako uniwersalnego środka porozumienia.

 

MIEJSCE REALIZACJI:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2  w Katowicach, ul. Zarębskiego 2.

 

TEMAT: „Z baśnią i legendą po Europie”.

Projekt zakłada wprowadzenie  młodzieży w obszar wspólnego europejskiego dziedzictwa kultury, przestrzeni społecznej i obywatelskiej w myśl hasła „Każdy inny – wszyscy równi”. Punktem wyjścia jest wiedza na temat swojego regionu i kraju (baśnie i legendy). Celem jest refleksja nad tym co wartościowego możemy pokazać ze swojej kultury mieszkańcom Europy a także jakie wartości możemy czerpać ze skarbca kultury innych państw europejskich. Chcemy zwrócić uwagę na bogactwo płynące z przenikania tradycji w wielokulturowej Europie.

TECHNIKA: Technika wykonania prac jest dowolna ( technika płaska), format A3 lub A4 .

 

ZASADY  UCZESTNICTWA:

 1. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie prac plastycznych wykonanych samodzielnie przez uczniów zgodnie z tematem.
 2. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę.
 3. Każda placówka może przysłać dowolną ilość prac.
 4. Do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1)            

 Kartę zgłoszenia należy nakleić na odwrocie pracy.

 1. Prace nie opisane nie zostaną zakwalifikowane.
 2. Prace należy złożyć osobiście w sekretariacie placówki lub przesłać na adres podany poniżej w nieprzekraczalnym terminie do 08.05.2020 r. (z dopiskiem „ Ja-Ty-My obywatele Europy”) – termin przesunięty do dwóch tygodni od rozpoczęcia zajęć w szkole:

Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2   40-854 Katowice,  ul. Zarębskiego 2

 1. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez organizatora konkursu.
 2. Nagrody będą przyznane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe:

    (5-8 lat, 9-12 lat, 13-15 lat).

 1. 26.05.2020 wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl  – termin przesunięty o miesiąc od rozpoczęcia zajęć lekcyjnych w szkole.

Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

 1. O wynikach konkursu laureaci dodatkowo zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek (zgodnie z informacją podaną w zał. nr 1).

Konkurs znajduje się w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2019/2020.

 1. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator  zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych  z konkursem  z cyklu „Ja – Ty – My Obywatele Europy” oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 2. Placówka oświatowa przystępująca do projektu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym Regulaminie.
 3. Informacji szczegółowych udziela: Eugenia Peryga tel.: (32) 254 76 99

 

 

 

 

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego z cyklu „Ja – Ty – My  Obywatele Europy”

pod hasłem: „Z baśnią i legendą po Europie”

Katowice, marzec – maj 2020 r.

 

Imię i nazwisko autora pracy plastycznej (kartę proszę wypełnić pismem drukowanym): ……………………………………………………………………………………………………………..

Tytuł pracy:  ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca:

……………………………………………………………………………………………………………..

 Nazwa placówki, adres, telefon:

………………………………………………………………………………………………………………

Adres e-mail placówki: …………………………………………………………………………….

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 11 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

Oświadczenie zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia i na nadesłanych pracach  na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny  z cyklu „Ja – Ty – MY Obywatele Europy” pod hasłem: „Z baśnią i legendą po Europie”  w celu przeprowadzenia ww. konkursu,  w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji nadesłanych prac na terenie placówki, na stronie internetowej placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystanie nadesłanych prac do promocji konkursu.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) i przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2, 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 032-6061328
 3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2019/2020 – prace, karty zgłoszeń, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – wybrane prace, protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

 

 

………………………………………                             ………………………………..

Podpis rodzica                                                    Podpis nauczyciela

 

 

 

Pieczątka szkoły/placówki

 

Pliki do pobrania:

JaTyMy-2020

JaTyMy-2020

Post Author: Joanna Spera