WYNIKI IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ : „W świątecznym blasku lampionu”

Ogłaszamy wyniku tegorocznej edycji konkursu „W świątecznym blasku lampionu”.
 Prace były niesamowicie pomysłowe a tym samym przyznanie nagród, trudne do rozstrzygnięcia. Braliśmy pod uwagę samodzielność wykonania, włożony trud oraz pomysłowość.
Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim za liczny udział, zwłaszcza duża konkurencja w młodszej kategorii!!! Nagrody oraz dyplomy zostaną wysłane do Szkół lub Placówek pocztą!

REGULAMIN IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO POD NAZWĄ :

„W świątecznym blasku lampionu”

 Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Katowicach w Zespole Szkół  i Placówek nr 2 w Katowicach. Z ramienia organizatora odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu jest Sabina Kanarek

 Cele konkursu:

 1. Przybliżenie dzieciom i młodzieży tradycji związanych z okresem poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia oraz same święta.
 2. Pobudzenie do plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i obserwacjami.
 3. Poznanie przez dzieci i młodzież techniki budowy lampionu i jego wykorzystania.
 4. Wykonanie lampionu świątecznego.

 Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek oświatowych województwa śląskiego.
 2. Wiek uczestników: od 7 do 18 lat.
 3. Technika:
 4. Termin nadesłania prac do 28 listopada 2021 r. na adres:

                   Zespół Szkół i Placówek nr 2

                     ul.  Zarębskiego 2

                    40-854 Katowice

                    z dopiskiem: MDK – konkurs „W świątecznym blasku lampionu”

 1. Każda praca (od spodu) powinna być opisana pismem drukowanym:
 • imię i nazwisko uczestnika, wiek, klasa, nazwa szkoły                                       
 1. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1)  wraz z klauzulą zgody i obowiązku informacyjnego.
 2. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach: 7-11 lat i 12-18 lat.
 3. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych z konkursem oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 4. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury.
 5. Nagrody i dyplomy dla laureatów konkursu zostaną wysłane pocztą lub przekazane przez skrytki w CUW w Katowicach.
 6. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną lub telefonicznie za pośrednictwem sekretariatów szkół/placó Wyniki konkursu zostaną opublikowane                  na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl w zakładce konkursy.
 7. Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2021/2022 w siedzibie placó
 8. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzki Konkurs Plastyczny  „W świątecznym blasku lampionu”

Katowice, listopad – grudzień 2021 r.

 

Imię i nazwisko autora: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy: …………………………………………………………………………………

Wiek autora: …………………………………………………………………………………

Nazwa placówki, adres, telefon:……………………………………………………………..……………………………………………………………………..

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………………………………………………………………………………………………………

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu, ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 8 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych                      (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

 

Oświadczenie zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia do IV Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „W świątecznym blasku lampionu” w celu przeprowadzenia ww. konkursu, w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronie internetowej placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji konkursu na terenie placówki,    na stronach internetowych i facebookach placówki, radiu i prasie wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystaniu nadesłanej pracy do promocji konkursu.

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1.  Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail:iod@jednostki.cuw.katowice.pllub telefonicznie pod nr 032-6061328
 3.   Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2021/2022 – karty zgłoszeń, nadesłane prace; – przez okres 5 lat – protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
 4. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
 5. Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 6. Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
 8. Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
 9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

……………………                            ………………………….                          ……………………………..

Podpis rodzica                          Podpis nauczyciela                         Pieczątka szkoły/placówki

Plik do pobrania:

konkurs w świątecznym blasku lampionu

Post Author: Joanna Spera