WOJEWÓDZKI KONKURS LITERACKO-PLASTYCZNY Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE” – wyniki

Jury Wojewódzkiego Konkursu Literackiego i Plastycznego z cyklu „Śląskie Tradycje” postanowiło nagrodzić następujące osoby:

w kategorii prace literackie:

 • Małgorzatę Zaborowską z MSP nr 11 w Piekarach Śląskich za pracę literacką pt. „Sekret Kopca Wyzwolenia” – I miejsce
 • Julię Niesyto ze SP nr 45 w Katowicach za pracę literacką pt. „Nasze wartości”  – II miejsce
 • Jakuba Plizgę ze SP nr 36 w Katowicach za pracę literacką pt. „Katowice – mój dom, mój czas, moje życie…” – III miejsce

w kategorii prace plastyczne:

 • Dominikę Bekman ze SP nr 9 w Katowicach za pracę plastyczną pt. „Moje emocje” – I miejsce
 • Klarę Nowak z MSP nr 11 w Piekarach Śląskich za pracę plastyczną pt. „Odsunąć strach” – II miejsce
 • Jakuba Plizgę ze SP nr 36 w Katowicach za pracę plastyczną pt. „ŚLĄSK WITA UKRAIŃCÓW” – II miejsce
 • Fabiana Zubery z MSP nr 11 w Piekarach Śląskich za pracę plastyczną pt. „Mój czas i moje tradycje” – wyróżnienie
 • Amelię Olearczyk z MSP nr 11 w Piekarach Śląskich za pracę plastyczną pt. „Mój dom, mój czas, moje życie” – wyróżnienie

Edycja konkursu przebiegała pod hasłem „Mój dom, mój czas, moje życie”. Uczestnikom i laureatom serdecznie gratulujemy empatii oraz ciekawego spojrzenia na tak ważny etap naszego życia.

Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wysłane pocztą w przyszłym tygodniu – po 20 maja 2022.

REGULAMIN WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU LITERACKO-PLASTYCZNEGO Z CYKLU: „ŚLĄSKIE TRADYCJE”

Organizatorem konkursu jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach. Edycja tegoroczna  przebiegać będzie pod hasłem:

Mój dom, mój czas, moje życie

Cele konkursu:

 1. Rozbudzenie w uczestnikach konkursu:
 • potrzeby poszukiwania informacji o swoim mieście, rodzinie, jego bohaterach (np. pielęgniarkach, wolontariuszach, rodzicach, seniorach), ich historii, ciekawych wydarzeniach w ich życiu, jak i/ lub autora tekstu/pracy plastycznej, szczególnie w czasach trwania pandemii czy obecnej sytuacji społecznej (pomoc uchodźcom) na Śląsku;
 • poczucia identyfikacji ze śląską tradycją historyczną i kulturową,
 • zainteresowań czytelniczych, literackich, plastycznych, historycznych.
 1. Pobudzenie do literackiej i/lub plastycznej odpowiedzi na hasło konkursu, zainspirowanej samodzielnymi poszukiwaniami i rozmowami z najbliższymi.
 2. Przybliżenie młodym twórcom historii naszej ojczyzny, szczególnie okresu pandemii, izolacji, powrotu do nowej rzeczywistości, pomocy uchodźcom (na terenie województwa śląskiego).

Zasady konkursu:

 1. Konkurs jest bezpłatny, przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz wychowanków placówek oświatowych województwa śląskiego (prace plastyczne i/lub literackie).
 2. Wiek uczestników: od 7 do 18 lat.
 3. Uczestnik konkursu może wykonać zarówno pracę plastyczną  jak i literacką albo wybrać tylko jedną z form wypowiedzi (praca plastyczna lub literacka). Każda szkoła/placówka zgłasza maksymalnie 10 prac w danej kategorii.
 4. Format prac plastycznych: nie przekraczający 50 cm x 70 cm.
 5. Technika prac plastycznych: dowolna – prace płaskie. Prace przestrzenne nie będą uwzględniane. Każda praca plastyczna (z tyłu) powinna być opisana pismem drukowanym: imię i nazwisko uczestnika, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.
 6. Uczestnik konkursu odpowiedzialny za pracę literacką musi nadesłać 1 utwór (wiersz, esej, reportaż, opowiadanie, wywiad) nie publikowany i nie nagradzany wcześniej, napisany na komputerze. Każda praca literacka powinna być opisana w stopce (dół strony): inicjały imienia i nazwiska uczestnika,, a z tyłu ostatniej strony: imię i nazwisko uczestnika konkursu, imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego, wiek i klasa, adres szkoły/placówki – pieczątka, adres e’mail szkoły/placówki.
 7. Termin nadesłania prac (komplet: praca literacka i/lub plastyczna) do 25 kwietnia 2022 r. na adres: Zespół Szkół i Placówek 2 ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice z dopiskiem MDK – konkurs „Śląskie Tradycje”
 8. Ponadto do każdej pracy powinna być dołączona KARTA ZGŁOSZENIA (zał. nr. 1) wraz z klauzulą zgody i obowiązku informacyjnego.
 9. Nadesłane prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 7-11 lat i 12-18 lat.
 10. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora. Organizator  zastrzega sobie prawo do ich bezpłatnej reprodukcji i publikacji w materiałach reklamowych związanych  z konkursem  z cyklu „Śląskie tradycje” oraz bezpłatnie i bez ograniczeń używać w celach promocyjnych. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dn. 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2019 poz. 1781) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).
 11. Prace nie odpowiadające na hasło konkursu, nie opisane oraz nadesłane przez szkoły i placówki spoza województwa śląskiego nie będą oceniane przez jury.
 12. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną wysłane pocztą.
 13. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną za pośrednictwem sekretariatów szkół/placówek – 15 maja 2022. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej www.mdkkatowice.pl.
 14. Protokół z posiedzenia jury konkursowego będzie do wglądu do końca roku szkolnego 2021/2022 w siedzibie placówki.
 15. Placówka oświatowa przystępująca do konkursu wyraża zgodę na warunki przedstawione w powyższym regulaminie.

Dodatkowych informacji udziela z ramienia placówki Panie Joanna Spera, Anita Sitek, Milena Dudzik. Kontakt tel. 32 254 76 99 w.18 lub e’mail konkurs.mdkkatowice@wp.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie!

Zał. nr. 1

KARTA ZGŁOSZENIA

Wojewódzkiego Konkursu Literacko-Plastycznego z cyklu „Śląskie Tradycje”

pod hasłem: „Mój dom, mój czas, moje życie

Katowice, marzec-maj 2022 r.

 1. Praca plastyczna 

Imię i nazwisko autora pracy plastycznej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy plastycznej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy plastycznej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca: ……………………………………………………………………………………………………………

 1. Praca literacka

Imię i nazwisko autora pracy literackiej: ……………………………………………………………………..

Tytuł pracy literackiej: ………………………………………………………………………………………….

Wiek autora pracy literackiej: …………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko nauczyciela, pod kierunkiem którego powstała praca:  ……………………………………………………………………………………………………………

III. Dane placówki zgłaszającej ucznia:

Nazwa placówki, adres, telefon:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………..

Adres e-mail placówki: ……………………………………………………………………..

Wyrażamy zgodę na warunki przedstawione w Regulaminie konkursu ze szczególnym uwzględnieniem pkt. 10 i oświadczamy, że nadesłane na konkurs dzieło nie posiada wad prawnych (w szczególności, że jest to dzieło autorskie zgłaszającego).

Oświadczenie zgody

My niżej podpisani wyrażamy zgodę na przetwarzanie swoich – nauczyciel / mojego dziecka – rodzic  danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia i na nadesłanych pracach  na Wojewódzki Konkurs Literacko-Plastyczny „Mój dom, mój czas, moje życie” w celu przeprowadzenia ww. konkursu,  w tym: oceny prac przez jury, powiadomienia o zajętym miejscu, umieszczenia danych na stronach internetowych i facebookach placówki, sporządzenia listy nagrodzonych, promocji nadesłanych prac na terenie placówki, na stronach internetowych i facebookach placówki, radiu i prasie  wobec nauczyciela/dziecka, którego dane dotyczą oraz wykorzystanie nadesłanych prac do promocji konkursu.

 

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/40 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)

przyjmuję do wiadomości, iż:

 1. Administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Zespół Szkół i Placówek nr 2, ul. Zarębskiego 2 40-854 Katowice (dalej: ”administratorem”), e-mail: sp20@o2.pl.
 2. Inspektorem ochrony danych w Zespole Szkół i Placówek nr 2 w Katowicach jest Patrycja Kaczmarczyk, adres e-mail: iod@jednostki.cuw.katowice.pl , tel. 032-6061328
 3. Podane dane osobowe będą na podstawie niniejszej zgody przetwarzane przez administratora, komisję konkursową, pracowników zespołu pracujących przy obsłudze konkursu i odpowiedzialnych za promocję zadań statutowych placówki przez okres: roku szkolnego 2021/2022 – prace, karty zgłoszeń, zgody -oświadczenia rodziców; – przez okres 5 lat – wybrane prace, protokoły jury a następnie archiwizowane. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa.
  4.    Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie stosownych przepisów prawa czyli organom władzy publicznej i organom przetwarzającym dane na podstawie przepisów prawa.
  5.    Przysługuje mi prawo żądania dostępu do podanych przeze mnie danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  6.    Ponadto, przysługuje mi prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie. Powyższe nie wpływa na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody przed jej cofnięciem.
  7.    Dodatkowo, przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznam, że podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
  8.    Podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne , przy czym niezbędne do przeprowadzenia wszystkich czynności związanych z przebiegiem konkursu i jego promocją.
 4. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

I. Praca plastyczna

………………………                                            ………………………….

Podpis rodzica                                               Podpis nauczyciela

II . Praca literacka

……………………                                             ………………………….

Podpis rodzica                                            Podpis nauczyciela

 1. Szkoła/Placówka:

………………………………………………….

Pieczątka szkoły/placówki

Pliki do pobrania:

Wojewódzki Konkurs z cyklu Śląskie Tradycje (1)

Wojewódzki Konkurs z cyklu Śląskie Tradycje

Post Author: Joanna Spera